Neplatí od 8. 11. 2006.

Příkaz děkana č. 2/2001

Kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a kontrola požární ochrany

V Praze dne 26. března 2001

Čj. 33/TP/MFF

V souladu se zákonem o požární ochraně č. 237/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů a pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. 19202/98 se ukládá v roce 2001 provést kontrolu bezpečnosti práce a kontrolu požární prevence na MFF.

K tomuto účelu ustanovuji komisi ve složení:

předseda:Prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc.
místopředseda:Ing. Bohumil Kurka
členové: Jiří Kouřimský
Leoš Hájek
Pavel Thér

Kontroly se zúčastní požární preventisté objektu a zástupce správy budov.

V jednotlivých objektech bude provedena kontrola v následujících dnech:

 • 20. 4.od 8.00 hod. - Malostranské nám. 25
 • 23. 4.od 8.00 hod. - objekt poslucháren a katedrový objekt, SHK v areálu Trója
 • 24. 4.od 8.00 hod. - objekty býv. VD, TL v areálu Trója
 • 25. 4.od 8.00 hod. - Sokolovská 83
 • 26. 4.od 8.00 hod. - Ke Karlovu 3
 • 27. 4.od 8.00 hod. - Ke Karlovu 5.

Pro provedení kontroly vedoucí pracovišť a správa budov:

 • zajistí přístup do všech prostor pracovišť a budov,
 • soustředí u sekretářek tyto materiály:
  • záznamové listy BOZP o poučení a přezkoušení pracovníků,
  • záznamy o provedených zkouškách na RA pracovištích,
  • záznamy o školení zaměstnanců z požární ochrany,
  • záznamy o preventivních lékařských prohlídkách na rizikových pracovištích,
  • záznamy o provedené revizi ručního elektrického nářadí, spotřebičů přenosných, spotřebičů nepřenosných a připevněných podle ČSN 33 1500.

Do konce září 2001 provedou členové komise kontrolu rekreačního objektu Mariánská u Jáchymova.

Nájemci umožní komisi vstup do pronajatých prostor pro provedení požární kontroly.

 prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc.
děkan MFF UK

Za správnost: Leoš Hájek, referent PO