Neplatí od 22. 7. 2011.

Příkaz děkana č. 2/2000

Vedoucím pracovišť

V Praze dne 11. února 2000

S okamžitou platností ukládám všem vedoucím pracovišť v průběhu prvního čtvrtletí roku 2000:

 1. pozastavit:
  1. objednávky a platby,
  2. čerpání stálých a mimořádných záloh, které přímo nesouvisejí se vzdělávací činností;
 2. v maximální míře omezit:
  1. čerpání prostředků na zahraniční služební cesty; v případech nezbytně nutných předložit písemný požadavek děkanovi,
  2. čerpání prostředků na tuzemské služební cesty;
 3. udělovat zaměstnancům dovolené pouze v odůvodněných případech.

Případné nejasnosti je možné konzultovat s tajemníkem fakulty. Tímto příkazem se ruší ustanovení 3. bodu Příkazu děkana č. 1/2000.

 prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc.
děkan MFF UK