Neplatí od 21. 5. 2014.

Příkaz děkana č. 2/1998

Dislokační rozhodnutí

Příkaz děkana č. 2/1998

V Praze dne 4. února 1998

Čj. 20/TP/MFF

 1. Karlov
 2. V souvislosti s reorganizací katedry didaktiky fyziky (KDF) a Kabinetu výuky obecné fyziky (KVOF):

  • vyjímám místnost č. 20 v 1. suterénu budovy Ke Karlovu 3 z užívání KVOF a přiděluji ji KDF
  • vyjímám místnost č. 120 ve 2. patře budovy Ke Karlovu 3 z užívání KVOF a přiděluji ji děkanátu fakulty pro archiv mzdové účtárny
  • nově zřízenou místnost ve 2. suterénu budovy Ke Karlovu 3 (v rámci č. 19a, po zrušeném skladu LTO) přiděluji děkanátu pro zřízení centrálního archivu.

 3. Troja
  • Astronomickému ústavu UK (AÚ UK) přiděluji tyto prostory:
   • místnosti č. 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234 a 235 v 1. patře budovy býv. Vývojových dílen (VD)
   • místnost č. 142 v přízemí budovy býv. Vývojových dílen, kterou současně vyjímám z užívání katedry elektroniky a vakuové fyziky (KEVF)
   • kóji č. 143 (u schodiště) v přízemí budovy býv. Vývojových dílen
   • místnost č. 248 (pro zřízení knihovny AÚ UK) v 1. patře budovy býv. Vývojových dílen, kterou současně vyjímám z užívání útvaru skladů a dopravy
   • místnost č. 214 v 1. patře budovy býv. Vývojových dílen, kterou současně vyjímám z užívání skladu drahých kovů spravovaného KEVF

  • Správě budov Troja (SBT) přiděluji:
   • místnost č. 06 v suterénu budovy býv. Vývojových dílen
   • místnost č. 07a v suterénu budovy býv. Vývojových dílen, kterou současně vyjímám z užívání Optické a sklářské dílny; předání místnosti se uskuteční po vyklizení v ní umístěných chemikálií
   • místnost č. 203 (dříve pronajatou firmě AGA) v 1. patře budovy býv. Vývojových dílen a současně ruším přilehlou místnost č. 204 (původně archiv VD). Z obou místností bude zřízena posluchárna
   • garážový box č. 1. s přilehlým zázemím pro zřízení svařovny. Uvedené prostory současně vyjímám z užívání útvaru skladů a dopravy

  • Katedře fyziky nízkých teplot přiděluji:
   • místnost č. 147 v přízemí budovy tzv. těžkých laboratoří (pro zřízení skladu kryogenního oddělení), kterou současně vyjímám z užívání správy budov
   • místnost č. 032 v suterénu objektu poslucháren pro zřízení laboratoře jaderné magnetické rezonance v rámci Programu posílení výzkumu na vysokých školách. Tuto místnost vyjímám z užívání správy budov.

  • Provozovateli společné laboratoře magnetismu a fyziky nízkých teplot MFF UK a FZÚ AV ČR přiděluji:
   • místnost č. 112 v přízemí budovy tzv. těžkých laboratoří, kterou současně vyjímám z užívání katedry fyziky nízkých teplot
   • místnost č. 117 (dosavadní svařovnu) v přízemí budovy tzv. těžkých laboratoří, kterou současně vyjímám z užívání správy budov.

  • Skladu civilní obrany přiděluji (neočíslovanou) prostoru v suterénu budovy tzv. těžkých laboratoří, která dosud sloužila jako sklad nářadí správy budov. Tuto prostoru vyjímám z užívání správy budov.

 4. Malostranské nám.
  • Katedře matematické logiky a filozofie matematiky (KMLFM) přiděluji:
   • místnost č. 02021 v 1. patře zadního traktu budovy, která dosud sloužila jako seminární místnost
   • místnost č. IV/2 (05056) ve 4. patře budovy.

  • Katedře numerické matematiky (KNM):
   • přiděluji místnost č. 88 (02053) v přízemí budovy (rotunda), kterou současně vyjímám z užívání KMLFM
   • vyjímám z užívání místnost č. 91 (02046) v přízemí budovy (rotunda)

  • Středisku informatické sítě a laboratoří (SISAL) přiděluji:
   • místnosti č. IV/1 (05057), č. IV/3 (05055) a č. IV/4 (05054) ve 4. patře budovy

  • Katedře softwarového inženýrství (KSI) přiděluji:
   • místnost č. II/2 (03068), kterou současně vyjímám z užívání SISAL.

     prof. RNDr. B. Sedlák, DrSc.
     děkan MFF UK