Neplatí od 15. 8. 2011.

Příkaz děkana č. 2/1997

Zavedení Finančního řádu na MFF UK, rozpočtové provizorium pro počátek roku 1997, úprava mzdových tarifů

1. ZAVEDENÍ FINANČNÍHO ŘÁDU NA MFF UK

Příkazem děkana č. 1/1997 ze dne 2. ledna 1997 byl vydán Finanční řád MFF UK, platný od 1. ledna 1997. Jde o dokument dlouhodobější platnosti, který určuje základní pravidla, práva a povinnosti jednotlivých útvarů a funkcionářů fakulty při zabezpečování hospodářské agendy. Ustanovení finančního řádu, která jsou závazná pro všechny pracovníky fakulty, reflektují nový Finanční informační systém (FIS), postupně zaváděný do praxe od 1. července 1996.
Některá ustanovení jsou doplňována podrobnějšími prováděcími pokyny a informacemi krátkodobější platnosti, které tvoří přílohy Finančního řádu:

Příloha 1: Číselník středisek. Vymezuje strukturu samostatně zúčtovávaných položek institucionálního rozpočtu MFF UK, dispoziční práva jednotlivých funkcionářů, vzájemnou podřízenost a strukturu rozpočtové agendy v rámci FIS.

Příloha 2: Pokyny pro vedení decentralizovaného systému objednávek. Tato příloha bude platná po schválení rozpočtu MFF UK pro rok 1997 akademickým senátem fakulty. Do této doby se agenda objednávek řídí ustanoveními rozpočtového provizoria a v přiměřené míře Pokynem tajemnice č. 2/1996 ze dne 30. dubna 1996.

Příloha 3: Pokyny pro hospodaření MFF UK v roce 1997. Tato příloha, obsahující detailní zásady hospodaření v letošním roce, bude vydána po schválení rozpočtu MFF UK pro rok 1997 akademickým senátem fakulty. Do této doby se hospodaření řídí zásadami rozpočtového provizoria a v přiměřené míře Pokynem tajemnice č. 2/1996.

Příloha 4: Formáty výstupních informací hospodářské agendy podle FIS.

2. ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM PRO POČÁTEK ROKU 1997

Do doby schválení rozpočtu akademickým senátem MFF UK vyhlašuji pro počátek roku 1997, tj. s platností od 1. ledna 1997, r o z p o č t o v é   p r o v i z o r i u m spočívající v těchto zásadách:

  1. Standardně budou čerpány jen mzdové prostředky pokryté existujícími pracovními smlouvami a stipendia doktorandů. Výjimky nezbytné pro zajištění pedagogické a vědecké činnosti fakulty povoluje na základě individuálního projednání děkan.
  2. Prospěchová stipendia studentů nebudou v zásadě vyplácena.
  3. Rozsah vyplácených pedagogických a mimořádných stipendií a případné výjimky ve vyplácení stipendií prospěchových stanoví pedagogický proděkan.
  4. Měsíční limit čerpání provozních prostředků je stanoven na jednu patnáctinu rozpočtu provozních prostředků roku 1996. Rozpis jednotlivým pracovištím oznámí tajemnice fakulty, která rovněž na základě individuálního projednání povoluje nezbytné výjimky.

3. ÚPRAVA MZDOVÝCH TARIFŮ

Počínaje výplatou za měsíc leden 1997 budou tarifní platy vypláceny podle Nařízení vlády ČR č. 325/96 Sb. (viz příloha). Nové platové výměry budou pracovníkům fakulty vydávány postupně.

V Praze dne 3. ledna 1997

Prof. RNDr. B. Sedlák, DrSc.
děkan MFF UK

Příloha:
Nařízení vlády ČR č. 325/96 Sb.