Neplatí od 29. 5. 2018.

Příkaz děkana č. 2/1996

Změny a doplňky Příkazu děkana č. 2/1994

 1. Odstavec 5.5.c(Příkazu děkana č. 2)1994 se mění takto: Tyto částky, zvýšené o prostředky na sociální a zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem, se kalkulují do přímých mzdových nákladů (položka č. 3, Příloha č. 1).

 2. Článek 6.4. se vypouští

 3. Příloha č. 1, text Položky č. 2 se mění takto: mzdy včetně pojistného placeného zaměstnavatelem

 4. Tento příkaz platí od 1. ledna 1996

     prof. RNDr. B. Sedlák, DrSc.
     děkan MFF UK