Neplatí od 24. 7. 2015.

Příkaz děkana č. 2/1995

KATO-1995

V Praze dne 30. 1. 1995

Podle dohody se s. r. o. ERUDIO bude v průběhu měsíce února 1995 na všech pracovištích MFF UK instalována nová verze programu pro nákupní agendu (KATO-1995). O instalaci a předání programu bude sepsán protokol podepsaný odpovědným pracovníkem ERUDIO a vedoucím či hospodářem pracoviště. Termín instalace dohodne předem s pracovištěm pověřený pracovník s. r. o. ERUDIO. Případné překážky, které by zabránily instalaci programu do 28. února 1995, je vedoucí pracoviště povinen ohlásit vedoucímu hospodářského oddělení ing. F. Grusovi.

prof. RNDr. B. Sedlák, DrSc.
děkan MFF UK