Neplatí od 27. 7. 2014.

Příkaz děkana č. 12/2013

Rozpočtové provizorium

Příkaz děkana č. 12/2013

Rozpočtové provizorium


Obsah:

  1. Rozsah platnosti
  2. Omezení čerpání prostředků
  3. Účinnost a kontrola


I. Rozsah platnosti

V souladu s Pravidly hospodaření Univerzity Karlovy a čl. 48 Stanov UK vyhlašuji toto rozpočtové provizorium, které je závazné pro všechny příkazce operací (pracovníky pověřené správou dílčích rozpočtů hlavní činnosti MFF a dále pro pracovníky, zodpovědné za doplňkovou činnost). Omezení se nevztahuje na čerpání účelových prostředků, které je samostatně smluvně upraveno s poskytovatelem.II. Omezení čerpání prostředků

  1. Standardně budou čerpány mzdové prostředky sjednané existujícími pracovními smlouvami. Výjimky nezbytné pro zajištění pedagogické a vědecké činnosti fakulty povoluje na základě individuálního projednání děkan fakulty.
  2. Měsíční čerpání mzdových prostředků nesmí přesáhnout jednu dvanáctinu rozpočtu mzdových prostředků pracoviště v roce 2013 (u doplňkové činnosti jedné dvanáctiny vynaložených mzdových nákladů v roce 2013). O výjimkách rozhoduje děkan fakulty.
  3. Budou vyplácena přiznaná stipendia doktorandů a studentů.
  4. Rozsah vyplácených účelových stipendií stanoví proděkan pro studijní záležitosti.
  5. Měsíční limit čerpání provozních prostředků stanovuji na jednu patnáctinu hodnoty rozpočtu provozních prostředků pracoviště v roce 2013 (u doplňkové činnosti jedné patnáctiny vynaložených provozních prostředků v roce 2013).
  6. Kapitálové (investiční) výdaje nebudou po dobu provizoria vynakládány.
  7. Opodstatněné výjimky pro čerpání provozních a kapitálových prostředků povoluje na základě individuálního projednání tajemník fakulty.III. Účinnost a kontrola

Příkaz nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2014 a pozbude platnosti dnem schválení
řádného rozpočtu pro rok 2014 akademickým senátem MFF.
Za kontrolu dodržování tohoto příkazu odpovídá tajemník fakulty.Navrhovatel: Ing. Dana Lanková, vedoucí hospodářského oddělení

Příkaz byl schválen dne 11. 12. 2013, vydán dne 20. 12. 2013.

Schválil:

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
děkan MFF UK