Neplatí od 15. 8. 2011.

Příkaz děkana č. 12/2010

Rozpočtové provizorium

Obsah:

  1. Rozsah platnosti
  2. Omezení čerpání prostředků
  3. Účinnost a kontrola

I. Rozsah platnosti

V souladu s Pravidly hospodaření Univerzity Karlovy vyhlašuji toto rozpočtové provizorium, které je závazné pro všechny příkazce operací (pracovníky pověřené správou dílčích rozpočtů hlavní činnosti MFF a dále pro pracovníky zodpovědné za doplňkovou činnost). Omezení se nevztahuje na čerpání účelových prostředků, které je samostatně smluvně upraveno s poskytovatelem.

II. Omezení čerpání prostředků

  1. Standardně budou čerpány mzdové prostředky kryté existujícími pracovními smlouvami. Výjimky nezbytné pro zajištění pedagogické a vědecké činnosti fakulty povoluje na základě individuálního projednání děkan fakulty.
  2. Měsíční čerpání mzdových prostředků nesmí přesáhnout jednu dvanáctinu rozpočtu mzdových prostředků pracoviště v roce 2010 (u doplňkové činnosti jedné dvanáctiny vynaložených mzdových nákladů v roce 2010). O výjimkách rozhoduje děkan fakulty.
  3. Budou vyplácena přiznaná stipendia doktorandů a studentů.
  4. Rozsah vyplácených účelových stipendií stanoví proděkan pro studijní záležitosti.
  5. Měsíční limit čerpání provozních prostředků stanovuji na jednu patnáctinu hodnoty rozpočtu provozních prostředků pracoviště v roce 2010 (u doplňkové činnosti jedné patnáctiny vynaložených provozních prostředků v roce 2010).
  6. Investiční výdaje nebudou po dobu provizoria vynakládány.
  7. Opodstatněné výjimky pro čerpání provozních a investičních prostředků povoluje na základě individuálního projednání tajemník fakulty.

III. Účinnost a kontrola

Příkaz nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011 a pozbyde platnosti dnem schválení řádného rozpočtu pro rok 2011 akademickým senátem MFF.

Za kontrolu dodržování tohoto příkazu odpovídá tajemník fakulty.

Navrhovatel: Ing. Dana Lanková
Příkaz byl schválen dne: 21. 12. 2010,
vydán dne: 22. 12. 2010

Schválil: prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
děkan fakulty