Neplatí od 31. 8. 2006.

Příkaz děkana č. 12/1999

Ke kontrole zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 199/94 Sb. a zákona č. 148/96 Sb. a čerpání grantových prostředků

Na základě Opatření rektora ze dne 14. 10. 1999, č. j. 5672/99, u k l á d á m  všem vedoucím pracovišť provést kontrolu dodržování všech platných právních předpisů v oblasti zadávání veřejných zakázek a čerpání grantových prostředků, a to za období let 1995 až 1999.

Zadavatelé veřejných zakázek ve smyslu výše uvedených zákonů a Příkazu tajemníka č. 4/1998, u kterých výše peněžitého závazku činila více než 100 tis.Kč,

p r o v e d o u

  1. kontrolu úplnosti všech dokladů vztahujícím se k veřejným zakázkám zadávaných v období roku 1995 - 1999;
  2. archivaci zakázek tak, že ke každé zakázce vytvoří složku a založí (chronologicky) do pořadače s označením „Veřejné zakázky“;
  3. do 31. 12. 1999 vypracují a doručí písemné oznámení tajemníkovi fakulty o provedených kontrolách a zjištěných nedostatcích.

Případné dotazy zodpoví vedoucí hospodářského oddělení ing. Pacák.

V Praze dne 3. prosince 1999

 Prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc.
děkan MFF

Příloha:

Dokumentace při zadávání veřejných zakázek (formát PDF)