Neplatí od 9. 6. 2006.

Příkaz děkana č. 11/1999

K organizačnímu zajištění Dne otevřených dveří MFF

I. Termín a místo konání, organizační štáb, výuka

 1. Ve čtvrtek 25. listopadu 1999 pořádá vedení fakulty Den otevřených dveří (DOD) MFF s dopoledním programem v Majakovského a Raisově sále Národního domu na Vinohradech (nám. Míru č. 9) a s odpoledním programem v budovách MFF Ke Karlovu 3 a Ke Karlovu 5, Malostranské nám. 25 a trojském areálu V Holešovičkách 2.
 2. Pro koordinaci programu, příprav a průběhu DOD jmenuji organizační štáb ve složení:
 3. předseda:
  PhDr. A. Havlíčková (odd. vnějších vztahů a propagace )
  místopředseda:
  RNDr. S. Zelenda (KDF)
  členové:
  I. K. Kubák (SKAS)
  RNDr. M. Cieslar , CSc. (KFK)
  RNDr. V. Hanzal (KEVF)
  PaedDr. J. Kuchař (KDF)
  JUDr. D. Macharová (stud. odd. děkanátu)
  Mgr. V. Majerech (KTI)
  Mgr. M. Růžička (OVVP)
  RNDr. Petr Lachout, CSc. (KPMS).

 4. Ve čtvrtek 25. listopadu 1999 ruším výuku v posluchárnách:
  • M1, M2, M3 od 12.20 hodin bez omezení
  • S3, S4 od 11.30 hodin bez omezení
  • F1 celý den
  • v počítačových laboratořích v budově na Malostranském náměstí 25 od 12.20 hodin bez omezení.

II. Dopolední program v Národním domě

 1. V Raisově sále Národního domu na Vinohradech (ND) bude od 8.00 do 12.00 hodin zřízeno informační centrum. Vedoucí pracovišť jednotlivých sekcí a vedoucí studijního oddělení děkanátu jsou zodpovědni za to, aby se jimi pověřený pracovník zúčastnil na práci informačního centra, které bude zájemcům poskytovat konkrétní informace o studiu a od-povídat na jejich individuální dotazy.
 2. Jednotlivá pracoviště nahlásí své požadavky na technické vybavení v ND (stoly, elektrické přípojky) a zajištění centrální dopravy pro své zástupce v informačním centru buď přímo dispečinku fakultní dopravy paní Janě Ježilové linka 1291 nebo řidiči panu Jaromíru Jurečkovi, tel: 0606 863302, nebo příslušnému koordinátorovi programů v jednotlivých budovách, a to nejpozději do 17. 11. 1998.

 3. V Majakovského sále ND zahájí program v 9.00 hodin prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc., děkan fakulty;
 4. Od 9.30 hodin vystoupí s přednáškou „Matematika pro vás“ prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc. (vedoucí katedry aplikované matematiky MFF).
 5. Od 10.45 hodin budou proděkan pro studijní záležitosti prof. RNDr. Jiří Anděl, DrSc. a garanti studijních plánů, které žádám o účast na dopoledním programu, informovat o přijímacích zkouškách i studiu na MFF a budou odpovídat na dotazy týkající se studijní problematiky fakulty.
 6. Moderováním programu v Majakovského sále pověřuji doc. RNDr. Emila Caldu, CSc. (KDM).
 7. Informační centrum PK a OVVP v ND bude řídit RNDr. Jiří Matas, CSc. se zástupci SKAS a korespondenčních seminářů.
 8. Technickým dozorem, spoluprací s programovým úsekem Národního domu, koordinací programu a organizací výzdoby v ND pověřuji Mgr. Miroslava Růžičku (OVVP).
 9. Centrální doprava materiálů bude zabezpečena ranní trasou z Troje na další pracoviště MFF podle požadavků centralizovaných u paní Jany Ježilové a řidiče MFF pana J. Jurečka na Karlov a od budovy Ke Karlovu 3 k ND Na Vinohradech a v poledne stejnou trasou zpět. Za její zajištění (do 7.30 hodin v ND, od 12.10. hodin z ND) zodpovídá Jaromír Jureček (děkanát MFF).
 10. Na zabezpečení nakládky a vykládky materiálu na budovách i před Národním domem na Vinohradech se budou podílet pracovníci na civilní službě. Stejně tak při organizaci odpoledního programu na budovách MFF. Do 17.11. se nahlásí dr. Havlíčkové a  koordinátorům budov nebo programů. Za dodržení odpovídají vedoucí pracovišť, kam je pracovník na civilní službě přidělen.

III. Odpolední program

 1. Žádám vedoucí pracovišť jednotlivých sekcí, aby zvážili rozsah nabídky svého pracoviště (přednášky, exkurze, besedy, fyzikální pokusy) pro návštěvníky Dne otevřených dveří. Zájemci by měli získat ucelenou a názornou informaci o studiu všech oborů (studijních směrů, specializací, aprobací) MFF UK. Proto je třeba nabídku zpřesnit s koordinátorem odpoledního programu pro příslušný obor studia a budovu.
 2. Koordinací příprav a průběhu odpoledního programu i organizací výzdoby v jednotlivých budovách pověřuji:

  • PaedDr. J. Kuchaře (KDF) pro program učitelství (včetně besedy se středoškolskými pedagogy, výchovnými poradci apod.) v budově Ke Karlovu 3
  • RNDr. M. Cieslara ,CSc. (KFK) pro program fyziky v budově Ke Karlovu 3 a 5
  • RNDr. V. Hanzala (KEVF) pro program fyziky v areálu Trója
  • Mgr. V. Majerecha (KTI) pro program informatiky na Malostranském náměstí 25
  • RNDr. P. Lachouta, CSc. (KPMS) pro program matematiky na Malostranském náměstí 25.

 3. Od 14.30 hodin proběhne v budově Ke Karlovu 3 beseda proděkana pro studijní záležitosti prof. RNDr. Jiřího Anděla, DrSc. se středoškolskými pedagogy a pracovníky ve školství. Žádám koordinátory studijních plánů oborů a vedoucí KDM a KDF, aby se podle možností besedy zúčastnili.
 4. Informace o studiu bude poskytovat od 13.30 do 16.00 hodin studijní oddělení. Zodpovídá JUDr. Dana Macharová.
 5. Informační centra v posluchárně M3 v budově Ke Karlovu 3 bude řídit RNDr. Jiří Matas, CSc. se zástupci SKAS.
 6. Ukázky fyzikálních pokusů v posluchárně F1 (Ke Karlovu 5) pro zájemce o studium fyziky a učitelství připraví doc.RNDr. Ivana Stulíková, CSc., RNDr. Petr Zinburg a Ivan Janský (všichni KVOF).

IV. Propagace, ostatní

 1. Za celkovou koordinaci příprav a průběhu DOD 1999 odpovídají PhDr. Alena Havlíčková a RNDr. Stanislav Zelenda.
 2. Za propagaci DOD ve sdělovacích prostředcích, na středních školách, za přípravu centrálních informačních a propagačních materiálů i jejich včasnou distribuci a za přípravu vyhodnocení Dne otevřených dveří zodpovídají PhDr. Alena HavlíčkováRNDr. Stanislav Zelenda.
 3. Za úklid poslucháren a hlavních prostor fakulty (vestibuly, chodby apod.) zodpovídá ing. Jindřich Porubský (správa budov) a jím pověření pracovníci.
 4. Za výrobu tiskovin a výrobu ostatních informačních a propagačních materiálů zodpovídá PhDr. Alena Havlíčková.

V Praze dne 3. listopadu 1999

 Prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc.
děkan MFF