Neplatí od 26. 10. 2011.

Příkaz děkana č. 10/2010

K organizačnímu zajištění Dne otevřených dveří MFF UK 2010

I. Termín a místo konání, organizační štáb, výuka

Ve čtvrtek 2. prosince 2010 se koná Den otevřených dveří (DOD) MFF s dopoledním programem v Majakovského a Raisově sále Národního domu na Vinohradech, nám. Míru 9, Praha 2, a s odpoledním programem v areálu Troja, V Holešovičkách 2 (Praha 8) a na Malostranském náměstí 25 (Praha 1).

Pro koordinaci programu, příprav a průběhu DOD jmenuji organizační štáb ve složení:

předseda:

 • PhDr. Alena Havlíčková (OVVP)

místopředseda:

 • RNDr. Stanislav Zelenda (KDF)

členové:

 • Mgr. Marek Radecki (SKAS)
 • RNDr. Vojtěch Hanzal (KVOF)
 • doc. RNDr. Miroslav Cieslar, CSc. (KFM)
 • doc. RNDr. Josef Pešička, CSc. (KFM)
 • doc. RNDr. Miloš Rotter, CSc, (KFNT)
 • Mgr. Vladan Majerech, Dr. (KTIML)
 • Doc. RNDr. Jiří Felcman, CSc. (KNM)
 • JUDr. Dana Macharová (studijní oddělení)
 • Jana Ježilová (sekretariát)
 • Mgr. Pavol Habuda (OVVP).

Ve čtvrtek 2. prosince 2010 ruším výuku v posluchárnách:

 • T1 od 13:10 do 16:40 hod.
 • T2 od 13:10 do 16:40 hod.
 • S3 od 12:20 do 17:00 hod.
 • S4 od 12:20 do 17:00 hod.

II. Dopolední program v Národním domě

V Raisově sále Národního domu na Vinohradech (ND) bude od 8:00 do 12:00 hod. zřízeno informační centrum. Vedoucí pracovišť jednotlivých sekcí a vedoucí studijního oddělení jsou odpovědni za to, aby se jimi pověřený pracovník (případně pracovníci) zúčastnil práce informačního centra, které bude zájemcům poskytovat konkrétní informace o studiu a odpovídat na jejich individuální dotazy.

Jednotlivá pracoviště nahlásí své požadavky na technické vybavení pro své zástupce v informačním centru v Raisově sále ND (stoly, židle, elektrické přípojky) a požadavky na zajištění centrální dopravy pí J. Ježilové (linka 1291) nejpozději do 19. 11. 2010.

V Majakovského sále ND zahájí program v 9:00 hod. děkan fakulty.

Od 9:20 hod. vystoupí s přednáškou „Brownův pohyb ve financích? Aneb matematika jako jazyk“ prof. RNDr. Bohdan Maslowski, DrSc.

Od 10:35 hod. budou proděkan pro koncepci studia prof. RNDr. Lubomír Skála, DrSc., a garanti studijních programů doc. RNDr. Oldřich John, CSc., doc. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc., doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc., a prof. RNDr. Adolf Karger, DrSc., spolu se zástupci SKAS informovat o přijímacím řízení, přijímacích zkouškách a o studiu na MFF, dále budou odpovídat na konkrétní dotazy návštěvníků, týkající se studijní problematiky fakulty.

Moderováním programu v Majakovského sále pověřuji prof. RNDr. Luboše Picka, CSc., DSc. (KMA).

Stánek OVVP a propagační komise v předsálí informačního centra (Raisův sál ND) budou řídit organizátoři korespondenčních seminářů a zástupci SKAS. Za přizvání zástupců SKAS zodpovídá PhDr. A. Havlíčková.

Prodej vybraných titulů z produkce Matfyzpress v předsálí Majakovského sálu ND zajistí pí Lucie Šimůnková.

Technickým dozorem, spoluprací s programovým a provozním úsekem ND, koordinací programu a organizací výzdoby v ND pověřuji RNDr. S. Zelendu a PhDr. A. Havlíčkovou.

Centrální doprava materiálů do ND bude zabezpečena 1. 12. 2010 odpoledne mezi 15:00 až 18:00 hod. Odvoz materiálů podle požadavků, soustředěných u pí J. Ježilové, bude zajištěn externí dopravní firmou v uvedených hodinách. Za koordinaci zodpovídá J. Ježilová (veškerý materiál musí být v Raisově sále ND dne 2. 12. 2010 do 7:00 hod.). Centrální doprava materiálů z ND po skončení programu bude zabezpečena dne 2. 12. 2010 od 12:10 hod. Zodpovídá pí J. Ježilová.

Zabezpečení nakládky a vykládky materiálu v budovách MFF i před ND zajistí pracoviště ve spolupráci s řidičem externí dopravy a J. Ježilovou. Do 19. 11. 2010 nahlásí vedoucí pracovišť J. Ježilové jméno kontaktní osoby pro dopolední program v Raisově sále, upřesní spojení na ni (telefon, e-mailová adresa) a uvede, zda se jedná o zaměstnance, studenta nebo doktoranda.

III. Odpolední program

Vedoucí pracovišť jednotlivých sekcí zajistí nabídky svého pracoviště (přednášky, exkurze, besedy, fyzikální pokusy) pro návštěvníky DOD podle upřesněného programu na jednotlivých budovách s koordinátorem odpoledního programu pro příslušný studijní program a budovu. Zájemci o studium na MFF by měli získat ucelenou a názornou informaci o studiu všech oborů (studijních směrů, specializací, aprobací) na MFF.

Koordinací příprav, zahájení a průběhu odpoledního programu i organizací výzdoby v jednotlivých budovách prověřuji:

 • RNDr. S. Zelendu, pro program učitelství,
 • doc. RNDr. M. Cieslara, CSc., doc. RNDr. J. Pešičku, CSc., RNDr. V. Hanzala a doc. RNDr. M. Rottera, CSc., pro program Fyzika, který v tomto roce proběhne jen v areálu Troja,
 • Mgr. V. Majerecha, Dr., pro program Informatika v posluchárně S3, a doc. RNDr. J. Felcmana, CSc., pro program Matematika v posluchárně S4 v budově Malostranské náměstí 25.

Informace o studiu bude také poskytovat od 13:00 do 15:00 hod. v budově Ke Karlovu 3 studijní oddělení. Zodpovídá JUDr. Dana Macharová.

Informační servis zajistí v odpoledním programu studentští informátoři (ve vstupních prostorách fakultních budov Ke Karlovu 3 a v trojském areálu V Holešovičkách 2) a panely (na Malostranském náměstí 25 ve vstupu do budovy a u schodiště).

Za celkovou koordinaci příprav a průběhu DOD 2010 i za jeho vyhodnocení zodpovídají PhDr. A. Havlíčková, RNDr. S. Zelenda a Mgr. P. Habuda.

Za propagaci DOD na středních školách, za přípravu centrálních informačních a propagačních materiálů a jejich včasnou distribuci (do 11. 11. 2010) zodpovídají za OVVP Mgr. Martin Krsek a Mgr. Pavol Habuda. Koordinátoři sestaví program v budovách a odevzdají ho na OVVP Mgr. P. Habudovi do 29. 10. 2010. Konečná korektura programu bude provedena nejpozději do 5. 11. 2010.

Za úklid poslucháren a hlavních prostor fakulty (vestibuly, chodby apod.) zodpovídá správa budov.

Za výrobu tiskovin a výrobu ostatních informačních a propagačních materiálů zodpovídá Mgr. P. Habuda.

Příkaz nabývá účinnosti dne 27. 10. 2010 a jeho platnost končí dnem konání akce.

Navrhovatel: PhDr. Alena Havlíčková
Příkaz byl schválen dne 27. 10. 2010,
vydán dne 27. 10. 2010.

Schválil: prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
děkan fakulty