Neplatí od 9. 6. 2006.

Příkaz děkana č. 10/2000

Organizační zajištění Dne otevřených dveří MFF UK

V Praze dne 7. listopadu 2000

I. Termín a místo konání, organizační štáb, výuka

 1. Ve čtvrtek 23. listopadu 2000 pořádá vedení fakulty Den otevřených dveří (DOD) MFF s dopoledním programem v Majakovského a Raisově sále Národního domu na Vinohradech (nám. Míru č. 9) a s odpoledním programem v budovách MFF Ke Karlovu 3 a Ke Karlovu 5, Malostranské nám. 25 a V Holešovičkách 2.
 2. Pro koordinaci programu, příprav a průběhu DOD jmenuji organizační štáb ve složení:

  předseda: PhDr. A. Havlíčková (odd. vnějších vztahů a propagace)
  místopředseda: RNDr. S. Zelenda (KDF)
  místopředseda: Mgr. H. Valentová (KVOF)
  členové: Petr Chovanec (SKAS)
  RNDr. J. Pešička, CSc. (KFK)
  RNDr. V. Hanzal (KEVF)
  PaedDr. J. Kuchař (KDF)
  JUDr. D. Macharová (studijní odd.)
  Mgr. V. Majerech, Dr. (KTIML)
  RNDr. Petr Lachout, CSc. (KPMS)
  Jana Ježilová (sekretariát)
 3. Ve čtvrtek 23. listopadu 2000 ruším výuku v posluchárnách:
  • M1, M2 od 12.20 hodin bez omezení
  • S3, S4 od 11.30 hodin bez omezení
  • F1 celý den
  • v počítačových laboratořích v budově na Malostranském náměstí 25 od 12.20 hod. bez omezení.

II. Dopolední program v Národním domě

 1. Raisově sále Národního domu (ND) na Vinohradech bude od 8.00 do 12.00 hodin zřízeno informační centrum. Vedoucí pracovišť jednotlivých sekcí a vedoucí studijního oddělení jsou odpovědni za to, aby se jimi pověřený pracovník zúčastnil na práci informačního centra, které bude zájemcům poskytovat konkrétní informace o studiu a odpovídat na jejich individuální dotazy.
  Jednotlivá pracoviště nahlásí své požadavky na technické vybavení v ND (stoly, elektrické přípojky) a zajištění centrální dopravy pro své zástupce v informačním centru dispečinku fakultní dopravy pí. Janě Ježilové (tel. linka 1291), nebo příslušnému koordinátorovi programů v jednotlivých budovách, a to nejpozději do 16. 11. 2000.
 2. Majakovského sále ND zahájí program v 9.00 hodin prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc., děkan MFF.
 3. Od 9.30 hodin vystoupí s přednáškou Gravitace a vesmír prof. RNDr. Jiří Bičák, DrSc., ředitel Ústavu teoretické fyziky MFF.
 4. Od 10.45 hodin budou proděkan pro studijní záležitosti prof. RNDr. Jiří Anděl, DrSc. a garanti studijních programů, které žádám o účast na dopoledním programu, informovat o přijímacích zkouškách i studiu na MFF a budou odpovídat na dotazy týkající se studijní problematiky fakulty.
 5. Moderováním programu v Majakovského sále pověřuji doc. RNDr. Emila Caldu, CSc. (KDM).
 6. Informační centrum propagační komise a odd. vnějších vztahů a propagace v ND bude řídit RNDr. Jiří Matas, CSc. se zástupci SKAS a korespondenčních seminářů.
 7. Technickým dozorem, spoluprací s programovým úsekem Národního domu, koordinací programu a organizací výzdoby v ND pověřuji RNDr. Stanislava Zelendu (KDF) a PhDr. Alenu Havlíčkovou (OVVP).
 8. Centrální doprava materiálů bude zabezpečena ranní trasou z Troje na další pracoviště MFF podle požadavků centralizovaných u pí Jany Ježilové a podle dohody s řidičem MFF p. Jaromírem Jurečkem. Trasa povede na Karlov a od budovy Ke Karlovu 3 k ND na Vinohradech; v poledne bude doprava zabezpečena stejnou trasou zpět. Za její zajištění i koordinaci (do 7.30 hodin v ND, od 12.10. hodin z ND) zodpovídá p. Jaromír Jureček (děkanát).
 9. Na zabezpečení nakládky a vykládky materiálu v budovách MFF i před Národním domem na Vinohradech a při organizaci odpoledního programu v budovách MFF se budou podílet pracovníci na civilní službě. Do 16. 11. nahlásí vedoucí pracovišť, na které je pracovník na civilní službě přidělen, dr. Havlíčkové jejich jména a spojení na ně (telefon, e-mailové adresy).

III. Odpolední program

 1. Žádám vedoucí pracovišť jednotlivých sekcí, aby zvážili rozsah nabídky svého pracoviště (přednášky, exkurze, besedy, fyzikální pokusy) pro návštěvníky Dne otevřených dveří. Zájemci by měli získat ucelenou a názornou informaci o studiu všech oborů (studijních směrů, specializací, aprobací) MFF. Proto je třeba nabídku zpřesnit s koordinátorem odpoledního programu pro příslušný obor studia a budovu.
  Koordinací příprav a průběhu odpoledního programu i organizací výzdoby v jednotlivých budovách pověřuji:
  • PaedDr. J. Kuchaře (KDF) pro program učitelství (vč. besedy se středoškolskými pedagogy a výchovnými poradci) v budově Ke Karlovu 3
  • RNDr. J. Pešičku, CSc. (KFK) a Mgr. Helenu Valentovou, pro program fyziky v budovách Ke Karlovu 3 a Ke Karlovu 5
  • RNDr. V. Hanzala (KEVF) pro program fyziky v areálu Trója
  • Mgr. V. Majerecha, Dr. (KTIML) pro program informatiky na Malostranském náměstí 25
  • RNDr. P. Lachouta, CSc. (KPMS) pro program matematiky na Malostranském náměstí 25.
 2. V případě dostatečného zájmu středoškolských učitelů, výchovných poradců případně pracovníků úřadů práce, informačních center apod. proběhne od 14.30 hodin v budově Ke Karlovu 3 beseda proděkana pro studijní záležitosti prof. RNDr. Jiřího Anděla, DrSc. se středoškolskými pedagogy a pracovníky ve školství. Žádám koordinátory studijních plánů oborů a vedoucí Katedry didaktiky matematiky a Katedry didaktiky fyziky, aby se podle možností besedy zúčastnili.
 3. Informace o studiu bude poskytovat od 13.30 do 16.00 hodin studijní oddělení. Zodpovídá JUDr. Dana Macharová.
 4. Informační centrum, v minulosti organizované v posluchárně M3, nahradí   odpoledním programu studentští informátoři u vstupu do budov Ke Karlovu 3 a Ke Karlovu 5.
 5. Ukázky fyzikálních pokusů v posluchárně F1 (Ke Karlovu 5) pro zájemce o studium fyziky a. učitelství připraví doc. RNDr. Ivana Stulíková, CSc., RNDr. Petr ZinburgIvan Janský (všichni KVOF).

IV. Propagace, ostatní

 1. Za celkovou koordinaci příprav a průběhu DOD 2000 odpovídají PhDr. A. Havlíčková, Mgr. H. ValentováRNDr. S. Zelenda.
 2. Za propagaci DOD ve sdělovacích prostředcích, na středních školách, za přípravu centrálních informačních a propagačních materiálů i jejich včasnou distribuci a za přípravu vyhodnocení Dne otevřených dveří zodpovídají PhDr. A. HavlíčkováRNDr. S. Zelenda.
 3. Za úklid poslucháren a hlavních prostor fakulty (vestibuly, chodby apod.) zodpovídá Ing. Jindřich Porubský (vedoucí správy budov) a jím pověření pracovníci.
 4. Za výrobu tiskovin a výrobu ostatních informačních a propagačních materiálů zodpovídá PhDr. A. Havlíčková.
 5. Pracovníci počítačových sítí zajistí exkurze do počítačových laboratoří MFF.
 prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc.
děkan MFF UK

Příloha - Den otevřených dveří

101. Astronomický ústav UK Doc. RNDr. Marek Wolf, CSc.
102. Fyzikální ústav UK RNDr. Eva Kočišová Ph.D.
103. Kabinet výuky obecné fyziky RNDr. Jiří Matas, CSc.
Doc. RNDr. Ivana Stulíková, CSc.
Mgr. Helena Valentová, Dr.
104. Katedra didaktiky fyziky PaedDr. Jan Kuchař
105. Katedra elektroniky a vakuové fyziky RNDr. Jan Wild, CSc.
106. Katedra fyziky kovů RNDr. Josef Pešička, CSc.
107. Katedra fyziky nízkých teplot RNDr. Helena Štěpánková, CSc.
109. Katedra fyziky elektronových struktur RNDr. Radomír Kužel, CSc.
110. Katedra makromolekulární fyziky RNDr. Lenka Hanyková, Dr.
111. Katedra geofyziky Mgr. Vladimír Plicka
113. Katedra chemické fyziky a optiky Doc. RNDr. Pavla Čapková, CSc.
114. Ústav částicové a jaderné fyziky RNDr. Alice Valkárová, DrSc.
RNDr. Jiří Dolejší, CSc.
115. Katedra meteorologie a ochrany prostředí Mgr. Aleš Raidl, Dr.
116. Ústav teoretické fyziky Mgr. Pavel Krtouš, Ph.D.
201. Kabinet software a výuky informatiky Doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc.
202. Katedra aplikované matematiky RNDr. Martin Klazar, Dr.
204. Katedra softwarového inženýrství Mgr. David Bednárek
205. Katedra teoretické informatiky a matematické logiky Mgr. Vladan Majerech, Dr.
206. Středisko informatické sítě a laboratoří Mgr. Lenka Tahalová
207. Ústav formální a aplikované lingvistiky Mgr. Daniel Zeman (dopoledne)
Mgr. Kiril Ribarov (odpoledne)
301. Katedra algebry Doc. RNDr. Tomáš Kepka, DrSc.
302. Katedra didaktiky matematiky Doc. RNDr. Emil Calda, CSc.
303. Katedra matematické analýzy Doc. RNDr. Jan Malý, DrSc.
304. Katedra numerické matematiky Mgr. Petr Knobloch, Dr.
305. Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky RNDr. Petr Lachout, CSc.
306. Matematický ústav UK Doc. Ing. Tomáš Roubíček, DrSc.
512. Kabinet jazykové přípravy PhDr. Alexandra Křepinská, CSc.
513. Katedra tělesné výchovy Mgr. Zuzana Vaníčková