Neplatí od 15. 8. 2011.

Příkaz děkana č. 10/1998

Rozpočtové provizorium pro počátek roku 1999

V Praze dne 10. prosince 1998

Čj. 279/TP/MFF

Do doby schválení rozpočtu Akademickým senátem MFF UK vyhlašuji pro počátek roku 1999, tj. s platností od 1. ledna 1999, rozpočtové provizorium spočívající v těchto zásadách:

  1. Standardně budou čerpány jen mzdové prostředky pokryté existujícími pracovními smlouvami a budou vyplácena přiznaná stipendia doktorandů a studentů. Výjimky nezbytné pro zajištění pedagogické a vědecké činnosti fakulty povoluje na základě individuálního projednání děkan.
  2. Rozsah vyplácených pedagogických a mimořádných stipendií stanoví pedagogický proděkan.
  3. Měsíční limit čerpání provozních prostředků je stanoven na jednu patnáctinu rozpočtu provozních prostředků roku 1998. Nezbytné výjimky povoluje na základě individuálního projednání tajemník fakulty.
 prof. RNDr. B. Sedlák, DrSc.
děkan MFF UK