Neplatí od 24. 7. 2015.

Příkaz děkana č. 10/1996

Pokyny vedoucím pracovišť a řešitelům grantových projektů pro hospodaření se mzdovými prostředky v roce 1996

V Praze dne 11. září 1996 Vyhláška Ministerstva financí ČR č. 205/91 Sb., určující závazná pravidla pro hospodaření s prostředky státního rozpočtu ČR, se vztahuje i na granty dotované ze státního rozpočtu. Touto vyhláškou jsou tudíž určena i pravidla hospodaření se všemi mzdovými prostředky, které tvoří jeden ze základních ukazatelů rozpočtových výdajů příspěvkové organizace jako celku.

Vzhledem k tomu, že objem grantových mzdových prostředků v letošním roce značně vzrostl a  tvoří již nezanedbatelnou část fakultních mezd, je nutné s nimi počítat v celoroční mzdové bilanci. V zájmu úspěšného zakončení rozpočtového roku vydávám proto tyto pokyny pro hospodaření s mzdovými prostředky v roce 1996.

 1. Vedoucí pracoviště může po dohodě s řešiteli grantových projektů požádat do 30. 9. 1996 o snížení či zvýšení mzdového limitu v rámci nezměněného přídělu celkových neinvestičních prostředků. Příslušné návrhy prosím předkládat na odd. PaM ing. M. Petrusové. Takto upravený mzdový limit již bude pro pracoviště závazný.

  Připomínám, že pracoviště fakulty, která jsou současně řešitelskými pracovišti grantových projektů, disponují těmito možnostmi vyplácení mezd:

  1. Z institucionálního rozpočtu fakulty, v rámci přiděleného mzdového limitu.

  2. Z prostředků přidělených jednotlivým grantovým projektům řešeným na pracovišti, v rámci přiděleného mzdového limitu. (Smluvním převodem grantových financí na spoluřešitelská pracoviště se na tato pracoviště přenáší i povinnost vyčerpat stanovenou část mzdového limitu. Naopak mzdové prostředky, smluvně převedené na MFF UK jako spoluřešitelské pracoviště, jsou pokryty mzdovým limitem spolupracující instituce a mohou být čerpány nad rámec fakultního mzdového limitu.)
  3. Z jiných než rozpočtových zdrojů, například z hospodářské činnosti či zahraničních grantů. (Tyto mzdy je možné rovněž vyplácet nad rámec mzdového limitu.)

 2. Vedoucí pracoviště je zodpovědný za plné vyčerpání celkového (rozpočtového i grantového) mzdového limitu. Případná nevyčerpaná část včetně plného finančního krytí bude ke konci roku odváděna do fondu děkana. O dalším osudu těchto peněz bude rozhodnuto po celoroční uzávěrce rozpočtu fakulty a po jejím schválení nadřízenými orgány.

 3. Tímto příkazem se ruší odstavec IV.1.f) Pokynu tajemnice fakulty č. 2/1996.

     prof. RNDr. B. Sedlák, DrSc.
     děkan MFF UK