Neplatí od 1. 7. 2012, viz Směrnice děkana č. 4/2012.

Příkaz děkana č. 10/1995

Dovolená během semestru

V Praze dne 16.11.1995

Vzhledem k tomu, že poslední dobou častěji dochází k dlouhodobější nepřítomnosti pracovníků fakulty v přednáškovém období v rámci kumulované dovolené, by odpovědného zabezpečení náhrady výuky a jiných povinností, jsem nucen vyhlásit tato opatření:

 1. Během přednáškového období mohou vedoucí pracovišť povolit dovolenou do celkové délky jednoho týdne.

 2. Delší dovolenou v přednáškovém období může v odůvodněných případech povolit oborový proděkan.

Připomínám, že při realizaci pracovních cest do zahraničí jsou vedoucí pracovišť odpovědni za zajištění náhrady výuky a všech dalších pracovních povinností.

     prof. RNDr. B. Sedlák, DrSc.
     děkan MFF UK