Neplatí od 25. 8. 2017.

Příkaz děkana č. 1/2017

Organizačně administrativní opatření pro nahlížení do spisu uchazečů v rámci přijímacího řízení pro akademický rok 2017/2018


Čl. 1

Předmět úpravy

Na základě § 50 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění a Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy čl. 11 odst. 4 má uchazeč právo nahlížet do spisu až po oznámení rozhodnutí.


Čl. 2

Práva uchazeče k nahlížení

Práva uchazečů nahlédnout do spisu obecně upravuje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. Fakulta tímto oznamuje, že oprávněným zájemcům o nahlížení do spisu bude umožněno si na vlastní náklady pořídit fotografickou kopii příslušných listin vztahujících se k jejich osobě, a to bez jakékoliv poplatkové povinnosti.


Čl. 3

Možnost nahlížení do materiálů

1. Uchazeči o studium, kteří si podali přihlášku ke studiu pro akademický rok 2017/2018 na Matematicko-fyzikální fakultu a zúčastnili se přijímacích zkoušek, budou moci nahlížet do svého spisu v době od 18. 7. 2017 a to v následujících úředních hodinách

úterý 9.00 – 10.30 13.00 – 14.00
čtvrtek 9.00 – 10.30 13.00 – 14.00

2. Nahlížení do materiálů bude zajištěno pro zájemce na studijním oddělení Matematicko-fyzikální fakulty, Ke Karlovu 3, Praha 2, pracovnicemi studijního oddělení.

3. Oprávnění zájemci se pro nahlížení do spisu prokáží příslušným rozhodnutím děkana o přijetí, nebo nepřijetí ke studiu a dokladem totožnosti.


Čl. 4

Závěrečná ustanovení

Tento příkaz nabývá účinnosti dnem vydání a pozbývá platnosti dnem splnění účelu, ke kterému byl vydán, tj. dnem 25. 8. 2017.


Navrhovatel: doc. RNDr. František Chmelík, CSc., proděkan pro studijní záležitosti
Příkaz byl schválen vedením fakulty dne 5. dubna 2017,
vydán dne 7. dubna 2017.

Schválil:

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
děkan MFF UK