Neplatí od 1. 10. 2014.

Příkaz děkana č. 1/2014

Organizačně administrativní opatření k nahlížení do materiálů v rámci přijímacího řízení pro akademický rok 2014/2015

Příkaz děkana č. 1/2014

Na základě § 50 odst. 6 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, má uchazeč právo nahlédnout do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu.

Čl. 10 Řádu přijímacího řízení Univerzity Karlovy zní:

  1. Uchazeč má právo požádat o nahlédnutí do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu, a to do jednoho měsíce ode dne doručení rozhodnutí děkana podle čl. 9, tato lhůta neběží ode dne podání žádosti o přezkoumání rozhodnutí děkana do desátého dne, následujícího po dni, kdy bylo doručeno rozhodnutí v přezkumném řízení; fakulta uchazeči toto nahlédnutí umožní nejpozději do dvou měsíců ode dne, kdy o nahlédnutí požádal. Požádá-li však uchazeč o nahlédnutí do 7 dnů ode dne doručení rozhodnutí děkana podle čl. 9, umožní mu fakulta toto nahlédnutí do 28 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.
  2. Pod pojmem

    a/ „nahlédnout“ se rozumí pročítat tyto materiály a pořizovat si z nich výpisky,

    b/ „materiály“ se rozumí veškeré materiály, jež byly součástí přihlášky, dále texty veškerých písemných testů vypracované uchazečem včetně jejich zadání, písemné hodnocení uchazeče examinátory nebo jejich formalizované poznámky, pokud jsou fakultou vedeny, včetně hodnocení všech forem zkoušky, zápis o přijímací zkoušce, pořadník a další dle fakultních předpisů.

  3. Nahlížet do materiálů smí jen uchazeč, a to pouze ve vyhrazených prostorách fakulty za přítomnosti děkanem pověřeného zaměstnance. Organizačně administrativní náležitosti stanoví opatření děkana.
  4. Pro nahlédnutí do materiálů podle odstavce 1 musí být vytvořeny vhodné podmínky a stanovena přiměřená lhůta, která nesmí být kratší než 45 minut.
  5. Namísto postupu podle odstavců 2 až 4 mohou být uchazečům vydány kopie požadovaných materiálů, pokud jsou uvedeny v odstavci 2 písm. b); fakulta kopie vydá vždy, jestliže nemůže dodržet lhůty uvedené v odstavci 1.
  6. Organizačně administrativní náležitosti stanoví opatření děkana, které se zveřejňuje na úřední desce fakulty.

Uchazeči o studium, kteří si podali přihlášku ke studiu pro akademický rok 2014/2015 na Matematicko-fyzikální fakultu, budou moci nahlížet do svých materiálů v zákonné lhůtě v době od 15. 7. 2014, a to v následujících úředních hodinách


pondělí         13.00 – 14.00
úterý    9.00 – 10.30    13.00 – 14.00
čtvrtek    9.00 – 10.30    13.00 – 14.00

Nahlížení do materiálů bude pro zájemce zajištěno na studijním oddělení Matematicko – fyzikální fakulty, Ke Karlovu 3, Praha 2, pracovnicemi studijního oddělení.

Tento příkaz nabývá platnosti dnem vydání a účinnosti od 15. 7. 2014. Platnosti příkaz pozbývá dnem splnění účelu, ke kterému byl vydán, nejpozději pak dnem 30. 9. 2014.

Navrhovatel: doc. RNDr. František Chmelík, CSc., proděkan pro studijní záležitosti 

Příkaz byl schválen vedením fakulty 12. března 2014, vydán 13. března 2014.


Schválil:

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
děkan MFF UK