Neplatí od 31. 8. 2006.

Příkaz děkana č. 1/2001

O čerpání dovolených důchodců

V Praze dne 23. března 2001

Čj. 32/TP/MFF

Zaměstnanec, který pobírá starobní důchod, je povinen vyčerpat celý nárok na dovolenou v běžném roce. Zaměstnanec, který požádá v průběhu roku o starobní důchod, je povinen vyčerpat všechnu dovolenou do konce kalendářního roku, ve kterém o důchod požádal. Případná nevyčerpaná dovolená u této kategorie zaměstnanců propadá bez náhrady.

Tento příkaz nabývá účinnosti od 1. dubna 2001

 prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc.
děkan MFF UK