Neplatí od 15. 8. 2011.

Příkaz děkana č. 1/2000

Rozpočtové provizorium pro počátek roku 2000

V Praze dne 3. ledna 2000

Do doby schválení rozpočtu Akademickým senátem MFF vyhlašuji pro počátek roku 2000, tj. s platností od 1. ledna 2000, rozpočtové provizorium spočívající v těchto zásadách:

  1. Standardně budou čerpány jen mzdové prostředky kryté existujícími pracovními smlouvami a budou vyplácena přiznaná stipendia doktorandů a studentů. Výjimky nezbytné pro zajištění pedagogické a vědecké činnosti fakulty povoluje na základě individuálního projednání děkan.
  2. Rozsah vyplácených pedagogických a mimořádných stipendií stanoví pedagogický proděkan.
  3. Měsíční limit čerpání provozních prostředků je stanoven na jednu patnáctinu rozpočtu provozních prostředků roku 1999. Nezbytné výjimky povoluje na základě individuálního projednání tajemník fakulty.
 prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc.
děkan MFF UK