Neplatí od 22. 7. 2011.

Příkaz děkana č. 1/1999

Změny na KFK a KFPo

V Praze dne 1. března 1999

Čj. 33/TP/MFF

Na základě jednání s vedoucími katedry fyziky kovů a katedry fyziky polovodičů a po projednání v příslušných orgánech fakulty vyhlašuji s platností od 1. března 1999 následující organizační opatření:

 1. Na návrh vedoucího katedry fyziky kovů doc. RNDr. V. Šímy, CSc. převádím na katedru fyziky polovodičů tyto pracovníky:
  • doc. RNDr. Martina Diviše, CSc.
  • RNDr. Ladislava Havelu, CSc.
  • Mgr. Pavla Javorského, Dr.
  • RNDr. Jana Petrů, CSc.
  • RNDr. Karla Prokeše, PhD.
  • prof. RNDr. Vladimíra Sechovského, DrSc.
  • RNDr. Pavla Svobodu, CSc.
  • doc. ing. Štefana Zajace, CSc.

 2. Na návrh vedoucího katedry fyziky polovodičů prof. RNDr. V. Valvody, CSc. měním dosavadní název „katedra fyziky polovodičů“ na:
 3. katedra fyziky elektronových soustav.

 4. Rozpočty kateder fyziky kovů a katedry fyziky elektronových soustav pro rok 1999 budou vytvářeny podle nového personálního složení s tím, že bude přihlédnuto:
  1. k finančnímu vyrovnání za leden a únor roku 1999;
  2. k případné potřebě korigovat oba rozpočty s ohledem na nespojitost organizační změny.

  Vedoucí obou pracovišť mají právo odvolat se k děkanovi v případě nesouhlasu s přiděleným rozpočtem v rámci sekce.

 5. Dislokační opatření související s restrukturalizací obou pracovišť budou řešena zvláštním příkazem děkana.
 prof. RNDr. B. Sedlák, DrSc.
děkan MFF UK