Neplatí od 15. 8. 2011.

Příkaz děkana č. 1/1996

Rozpočtové provizorium pro počátek roku 1996

V Praze dne 3. ledna 1996

Do doby schválení rozpočtu akademickým senátem MFF UK vyhlašuji pro počátek roku 1996, tj. s platností od 1. ledna 1996, rozpočtové provizorium spočívající v těchto zásadách:

 1. standardně budou čerpány jen mzdové prostředky pokryté existujícími pracovními smlouvami a budou vyplácena přiznaná stipendia doktorandů. Výjimky nezbytné pro zajištění pedagogické a vědecké činnosti fakulty povoluje na základě individuálního projednání děkan.

 2. Prospěchová stipendia nebudou vyplácena

 3. Rozsah vyplácených pedagogických a mimořádných stipendií stanoví pedagogický proděkan

 4. Měsíční limit čerpání provozních prostředků je stanoven na jednu patnáctinu rozpočtu provozních prostředků roku 1995. Rozpis jednotlivým pracovištím oznámi tajemnice fakulty, která rovněž na základě individuálního projednání povoluje nezbytné výjimky.

     prof. RNDr. B. Sedlák, DrSc.
     děkan MFF UK