Neplatí od 9. 9. 2015.

Příkaz děkana č. 1/1995

Režim přístupu studentů do počítačových laboratoří

V Praze dne 26. 1. 1995

Současný stav rozvoje počítačových laboratoří a jejich napojení do informačních sítí vyžaduje zvýšení kontroly přístupu uživatelů. Podmínky přístupu studentů musejí vyhovovat především těmto požadavkům:

 • login-jména studentů bakalářského a magisterského studia musejí být jednoduše odlišitelná od jmen zaměstnanců a doktorandů
 • existence studentských účtů musí být těsně vázána na platný seznam zapsaných studentů, tato vazba musí být snadno kontrolovatelná
 • studentská jména musejí být jednoznačná v rámci celé MFF UK, a to jak v NOVELLských, tak v UNIXových laboratořích, měla by být v souladu s koncepcí jmen pro NOVELL verze 4.
Na základě uvedených zásad a po novém projednání celé problematiky jsem přijal následující opatření:
 • uživatelská jména studentů budou mít tvar: JPriXYYY, kde J je první znak jména, Pri jsou první tři znaky příjmení (bez českých znaků) a XYYY je číslo průkazky, přičemž X je poslední číslice roku nástupu studenta na fakultu
 • toto jméno se každému studentovi přidělí automaticky (bude v rámci databáze programu STUDENT) a při zápisu mu bude studijním oddělením zapsáno do osobní průkazky
 • studijní oddělení bude pro správu jednotlivých laboratoří pravidelně vydávat textový seznam přidělených studentských login-jmen v dohodnutém formátu tak, aby se podle tohoto seznamu dal kontrolovat seznam účtů na jednotlivých serverech v laboratořích
Platnost starých průkazek a uživatelských jmen končí dnem 31. března 1995. Od 1. dubna 1995 bude zřízena centrální databáze studentských aliasů. Tvar studentských aliasů bude následující:

Jméno.Příjmení@ST.MFF.CUNI.CZ

Za její údržbu zodpovídá SISAL. Takovýto alias bude funkční pouze v případě, že studentovi dodají SISALu svou skutečnou e-mail adresu. Pro studenty, kteří odebírají poštu v některé ze studentských laboratoří, bude zasílání těchto informací zajišťovat správce dané laboratoře. Studenti, kteří odebírají poštu mimo laboratoře (na katedrách apod.), budou informovat přímo SISAL na adrese ALIAS@ST.MFF.CUNI.CZ. Pokud nebude známa skutečná e-mail adresa, bude docházející pošta zrušena.

V případě nejednoznačnosti aliasu bude pošta zasílána všem uživatelům steného jména a příjmení. V takovém případě nejednoznačnosti budou dotyční na tuto skutečnost upozorněni.

Změny a doplnění tohoto vnitřního předpisu provádí jeho navrhovatel, který je též zodpovědný za jeho aktualizaci z hlediska souladu s platnými právními předpisy a kontrolu. Kontrolu tohoto předpisu provádí také interní auditor, který je též oprávněn podávat návrhy na jeho aktualizaci, zrušení a na vydání nového vnitřního předpisu na základě své funkce.

     prof. RNDr. B. Sedlák, DrSc.
     děkan MFF UK v. r.

Navrhovatel : Vedoucí střediska SISAL