Neplatí od 20. 2. 2007.

Příkaz děkana 9/2006

k organizačnímu zajištění Dne otevřených dveří MFF UK

V  Praze 7. listopadu 2006

I. Termín a místo konání, organizační štáb, výuka

Ve čtvrtek 30. listopadu 2006 se koná Den otevřených dveří (DOD) MFF s dopoledním programem v Majakovského a Raisově sále Národního domu na Vinohradech (nám. Míru. 9) a s odpoledním programem v budovách MFF Ke Karlovu 3 a Ke Karlovu 5, Malostranské náměstí 25 a trojském areálu V Holešovičkách 2.

Pro koordinaci programu, příprav a průběhu DOD jmenuji organizační štáb ve složení:

předseda:
PhDr. A. Havlíčková (odd. pro vnější vztahy a propagaci)
místopředseda:
RNDr. Stanislav Zelenda (KDF)
členové:
Mgr. Martin Děcký (SKAS)
RNDr. Vojtěch Hanzal (KVOF)
doc. RNDr. Miroslav Cieslar, CSc. (KFM)
doc. RNDr. Josef Pešička, CSc. (KFM)
doc. RNDr. Miloš Rotter, CSc. (KFNT)
Mgr. Vladan Majerech, Dr. (KTIML)
doc. RNDr. Petr Lachout, CSc. (KPMS)
JUDr. Dana Macharová (studijní oddělení)
Jana Ježilová (sekretariát děkana).

Ve čtvrtek 30. listopadu 2006 ruším výuku v posluchárnách:

  • S3 (informatika) od 13.10 do 17.10
  • S4 (matematika) od 13.10 do 16.30.

II. Dopolední program v Národním domě

V Raisově sále Národního domu (ND) na Vinohradech bude od 8.00 do 12.00 hodin zřízeno informační centrum. Vedoucí pracovišť jednotlivých sekcí a vedoucí studijního oddělení děkanátu jsou odpovědni za to, aby se jimi pověřený pracovník (případně pracovníci) zúčastnil práce informačního centra, které bude zájemcům poskytovat konkrétní informace o studiu a odpovídat na jejich individuální dotazy.

Jednotlivá pracoviště nahlásí své požadavky na technické vybavení pro své zástupce v informačním centru v ND (stoly, židle, elektrické přípojky) a požadavky na zajištění centrální dopravy dispečinku fakultní dopravy paní Janě Ježilové (linka 1291) nejpozději do 13. 11. 2006.

V Majakovského sále ND zahájí program v 9.00 hodin prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc., děkan fakulty.

Od 9.10 hodin vystoupí s přednáškou „Dárek přítele Röntgena aneb co už umíme s paprsky X“ RNDr. Stanislav Daniš, Ph.D.

Od 10.45 hodin budou proděkan pro koncepci studia prof. RNDr. Lubomír Skála, DrSc. a garanti studijních programů informovat o přijímacích zkouškách i studiu na MFF a budou odpovídat na dotazy týkající se studijní problematiky fakulty.

Moderováním programu v Majakovského sále pověřuji doc. RNDr. Emila Caldu, CSc. (KDM).

Stánek informačního centra Propagační komise a OVVP v ND budou řídit organizátoři korespondenčních seminářů a zástupci SKAS.

Prodej vybraných titulů z produkce MATFYZPRESS zajisti pí Helena Petránková.

Technickým dozorem, spoluprací s programovým a provozním úsekem Národního domu, koordinací programu a organizací výzdoby v ND pověřuji RNDr. Stanislava Zelendu (KDF) a PhDr. Alenu Havlíčkovou (OVVP).

Centrální doprava materiálů do ND bude zabezpečena 29. listopadu 2006 odpoledne (16.0018.00). Odvoz, podle požadavků soustředěných u pí Jany Ježilové, bude zajištěn externí dopravní firmou a řidičem MFF p. Jaromírem Jurečkem v uvedených hodinách. Za koordinaci (do 7.30 hodin 30. 11. 2006 musí být veškerý materiál v Raisově sále ND) zodpovídají pí Jana Ježilová a p. Jaromír Jureček (děkanát MFF). Centrální doprava materiálů z ND bude zabezpečena od 12.10 hodin dne 30.11. 2006. Zodpovídají rovněž pí Jana Ježilová a p. Jaromír Jureček.

Zabezpečení nakládky a vykládky materiálu v budovách MFF i před Národním domem na Vinohradech zajistí pracoviště ve spolupráci s řidičem a pí Janou Ježilovou. Do 13. 11. 2006 nahlásí vedoucí pracovišť pí Ježilové jméno kontaktní osoby a upřesní spojení na ni (telefon, e-mailová adresa).

III. Odpolední program

Vedoucí pracovišť jednotlivých sekcí zajistí nabídky svého pracoviště (přednášky, exkurze, besedy, fyzikální pokusy) pro návštěvníky Dne otevřených dveří podle upřesněného programu budov s koordinátorem odpoledního programu pro příslušný studijní program a budovu. Zájemci o studium na MFF by měli získat ucelenou a názornou informaci o studiu všech oborů (studijních směrů, specializací, aprobací) MFF UK.

Koordinací příprav a průběhu odpoledního programu i organizací výzdoby v jednotlivých budovách pověřuji:

  • RNDr. Stanislava Zelendu (KDF), pro program učitelství v areálu Troja
  • doc. RNDr. Miroslava Cieslara, CSc. (KFM) a doc. RNDr. Josefa Pešičku, CSc. (KFM) pro program Fyzika - v budovách Ke Karlovu 3 a Ke Karlovu 5
  • RNDr. Vojtěcha Hanzala (KVOF) a doc. RNDr. Miloše Rottera, CSc. (KFNT) pro přípravu programu Fyzika T1 a laboratoře pracovišť z areálu Troja
  • Mgr. Vladana Majerecha, Dr. (KTIML) pro program Informatika a doc. RNDr. Petra Lachouta, CSc. (KPMS) pro program Matematika v učebnách S3 a S4 v budově Malostranském náměstí 25.

Informace o studiu bude poskytovat od 13.30 do 15.00 hodin studijní oddělení. Zodpovídá JUDr. Dana Macharová.

Informační centrum nahradí v odpoledním programu studentští informátoři u vstupu do budovy MFF Ke Karlovu 5 a v Troji.

IV. Propagace, ostatní

Za celkovou koordinaci příprav a průběhu DOD 2006 a za vyhodnocení Dne otevřených dveří zodpovídají PhDr. Alena Havlíčková a RNDr. Stanislav Zelenda.

Za propagaci DOD na středních školách, za přípravu centrálních informačních a propagačních materiálů i jejich včasnou distribuci (do 15. 11. 2006) zodpovídají za OVVP Mgr. Martin Krsek a Pavol Habuda. Koordinátoři sestaví program v budovách a odevzdají na OVVP Mgr. M. Krskovi do 6. 11. 2006. Korektura programu 7. a 8. 11. 2006.

Za úklid poslucháren a hlavních prostor fakulty (vestibuly, chodby apod.) zodpovídá Ing. Jindřich Porubský (správa budov).

Za výrobu tiskovin a výrobu ostatních informačních a propagačních materiálů zodpovídají Mgr. Martin Krsek, Pavol Habuda a PhDr. Alena Havlíčková. Navrhovatelé: PhDr. Alena Havlíčková, Oddělení pro vnější vztahy a propagaci

Schválil:

prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
děkan fakulty