Neplatí od 5. 4. 2012.

Příkaz děkana 8/2011

Rozpočtové provizorium

Obsah :

  • I. Rozsah platnosti
  • II. Omezení čerpání prostředků
  • III. Účinnost a kontrola

I. Rozsah platnosti

V souladu s Pravidly hospodaření Univerzity Karlovy vyhlašuji toto rozpočtové provizorium, které je závazné pro všechny příkazce operací (pracovníky pověřené správou dílčích rozpočtů hlavní činnosti MFF a dále pro pracovníky zodpovědné za doplňkovou činnost).

Omezení se nevztahuje na čerpání účelových prostředků, které je samostatně smluvně upraveno s poskytovatelem.

II. Omezení čerpání prostředků

  1. Standardně budou čerpány mzdové prostředky kryté existujícími pracovními smlouvami. Výjimky nezbytné pro zajištění pedagogické a vědecké činnosti fakulty povoluje na základě individuálního projednání děkan fakulty.
  2. Měsíční čerpání mzdových prostředků nesmí přesáhnout jednu dvanáctinu rozpočtu mzdových prostředků pracoviště v roce 2011 (u doplňkové činnosti jedné dvanáctiny vynaložených mzdových nákladů v roce 2011). O výjimkách rozhoduje děkan fakulty.
  3. Budou vyplácena přiznaná stipendia doktorandů a studentů.
  4. Rozsah vyplácených účelových stipendií stanoví proděkan pro studijní záležitosti.
  5. Měsíční limit čerpání provozních prostředků stanovuji na jednu patnáctinu hodnoty rozpočtu provozních prostředků pracoviště v roce 2011 (u doplňkové činnosti jedné patnáctiny vynaložených provozních prostředků v roce 2011).
  6. Investiční výdaje nebudou po dobu provizoria vynakládány.
  7. Opodstatněné výjimky pro čerpání provozních a investičních prostředků povoluje na základě individuálního projednání tajemník fakulty.

III. Účinnost a kontrola

Příkaz nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012 a pozbude platnosti dnem schválení řádného rozpočtu pro rok 2012 akademickým senátem MFF.

Za kontrolu dodržování tohoto příkazu odpovídá tajemník fakulty.

Navrhovatel: Ing. Dana Lanková
Příkaz byl schválen dne 14. 12. 2011,
vydán dne 15. 12. 2011.

Schválil:

prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
děkan