Neplatí od 15. 8. 2011.

Příkaz děkana 8/2006

Provádění inventarizací majetku a závazků

V  Praze 6. listopadu 2006

V souladu s Opatřením rektora č. 23/2004, o Provádění inventarizací majetku a závazků, vydávám k provedení a zpracování inventarizace na Matematicko-fyzikální fakultě pro rok 2006 tento plán inventarizací:

Inventarizace dlouhodobého majetku a drobného dlouhodobého majetku

Fyzické inventuře k 31. 10. 2006 je bezpodmínečně nutné věnovat maximální pozornost vzhledem k tomu, že v objektech MFF došlo k dalším stavebním úpravám a stěhování pracovišť. K zajištění úkolů spojených s inventarizací jsem jmenoval dílčí inventarizační komise (DIK), jejich jmenný seznam je uveden v příloze tohoto příkazu.

Inventurní soupisy jsou zpracovány v programu FIS. Podkladem pro provádění fyzických inventur budou sloužit DIK sestavy osobních listů dle druhu majetku (sestava FIS 5317/05801) a položkový seznam dlouhodobého majetku (sestava FIS 5029/05801). DIK porovná a odsouhlasí fyzicky nalezené předměty s inventárními čísly, která jsou uvedena v sestavě.

Zjištěné inventarizační rozdíly (manka a přebytky) oproti inventárním sestavám sepíše DIK spolu se zdůvodněním do tiskopisu PROTOKOL (prohlášení). Tento protokol bude přílohou Inventárního zápisu DIK o provedení fyzické inventury.

DIK zahájí činnost ihned po obdržení sestav z úseku správy majetku.

Odsouhlasené sestavy osobních listů dle druhu majetku (5317/05801) podepsané odpovědným pracovníkem (podpis odpovědného pracovníku bude v místě „potvrzuji, že fyzická inventura proběhla za mé přítomnosti a že jsem žádný majetek nezatajil“) a dílčí inventarizační komisí odevzdají DIK úseku majetku samostatně za dlouhodobý majetek a drobný dlouhodobý majetek v jednom vyhotovení nejpozději do 8. ledna 2007. Zároveň se sestavami FIS 5317/05801 odevzdá DIK i vyplněný a podepsaný Zápis o výsledku inventarizace, a to opět samostatně za dlouhodobý majetek a drobný dlouhodobý majetek.

Sestavy FIS 5029/05801 - položkový seznam dlouhodobého majetku si pracoviště ponechají.

Vydavatelství REPRO k 31. 12. 2006

S ohledem na termín účetního vypořádání prodeje musí být inventura zásob knižních publikací a prodejny kancelářských potřeb včetně vyúčtování tržeb z prodeje provedena do 8.ledna 2007 (vč.vyhotovení Zápisu o výsledku inventarizace a předání správě majetku). Součástí inventarizace musí být i odsouhlasený stav publikací předaných do jednotlivých smluvních prodejen mimo MFF.

Sklad potravin PROFDUM k 30. 11. 2006

Vzhledem k náročnosti bude fyzická inventura skladu potravin provedena k 30. 11. 2006. DIK porovná a odsouhlasí skutečný stav zásob s počítačovou sjetinu (přepočítáním, převážením). Předseda DIK po ukončení inventarizace vyhotoví Zápis o výsledku inventarizace, ke kterému přiloží počítačovou sjetinu skladu potravin. Zápis spolu s počítačovou sjetinou předá v jednom vyhotovení správě majetku do týdne po ukončení inventury. V případě inventarizačních rozdílů předloží hmotně odpovědný pracovník písemné zdůvodnění a návrh na vypořádání jako nedílnou součást Zápisu o výsledku inventarizace. Odsouhlasení zásob potravin s účetní evidencí je třeba doložit dodacími listy k nevyfakturovaným dodávkám, případně výdejkami za vratné obaly.

Dokladová inventura účtů k 31. 12. 2006

Dokladová inventura stavu účtů k 31. 12. 2006 (závazků a pohledávek) bude provedena ke dni 16. ledna 2007. Na závěr inventury provede DIK zápis o provedení dokladové inventury. Zápis, schválený vedoucí hospodářského oddělení (HO), předá DIK v jednom vyhotovení správě majetku. V případě nesrovnalostí na účtech navrhne vedoucí HO opatření, které projedná s tajemníkem fakulty. Tato opatření budou nedílnou součástí zápisu.

Inventarizace pokladní hotovosti a stravenek (provádí se čtvrtletně) k 31. 12. 2006

Při inventuře pokladní hotovosti se zjišťuje skutečný stav přepočítáním peněz a odsouhlasením celkové částky se zápisem v pokladním deníku s účtem 211 podle jednotlivých měn se zaúčtováním kurzových rozdílů.

U stravenek se porovná skutečný stav s operativní evidencí stravenek a účtem 213. DIK předá Zápis o výsledku inventarizace v jednom vyhotovení správě majetku.

Evidence lihu na MFF k 31. 12. 2006

Evidence nákupu a výdeje lihu za rok 2006 bude zpracována ve výkazu o spotřebě lihu podle jednotlivých pracovišť, účelu a návazně bude vyhotoven záznam pro účely zvláštního povolení k osvobození od spotřební daně.

Ústřední inventarizační komise (ÚIK) zpracuje závěrečný protokol o výsledku inventarizace, který bude obsahovat termíny provedení, vyhodnocení výsledků, nápravná opatření, návrh na vypořádání inventarizačních rozdílů. Vedoucí HO odpovídá za účetní vypořádání inventarizačních rozdílů do účetní závěrky za měsíc prosinec 2006. Kontrolou plnění tohoto příkazu pověřuji Ing. Danu Lankovou, vedoucí HO.

Navrhovatel: M. Tomášková, správa majetku

Schválil:

prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
děkan fakulty

Příloha

ÚIK a DIK pro inventarizaci k 31. 10. 2006 na pracovištích MFF jmenuji takto :

Ústřední inventarizační komise


předseda: Ing. M. Pfeffer, CSc.
členové : RNDr. P. Zinburg, K. Strečko

Dílčí inventarizační komise


101- Astronomický ústav UK
předseda DIK: Doc. RNDr. M. Šolc, CSc.
členové : H. Mifková

102 - Fyzikální ústav UK
předseda DIK: H. Kučerová
členové : M. Černý

103 - Kabinet výuky a obecné fyziky
předseda DIK: Ing. B. Kurka
členové : RNDr. P. Zinburg

104 - Katedra didaktiky fyziky
předseda DIK: RNDr. Z. Drozd, Ph.D.
členové : Ing. L. Němec, L. Malečková

105 - Katedra elektroniky a vakuové fyziky
předseda DIK: J. Sedláčková
členové : M. Králíková

106 - Katedra fyziky materiálů
předseda DIK: Ing. J. Buriánek
členové : Mgr. M. Hájek, Mgr. Z. Száraz

107 - Katedra fyziky nízkých teplot
předseda DIK: Mgr. J. Janotová
členové : J. Hankeová

109 - Katedra fyziky kondenzovaných látek
předseda DIK: Doc. RNDr. P. Svoboda, CSc.
členové : Š. Sechovský, J. Matlák

110 - Katedra makromolekulární fyziky
předseda DIK: M. Ublanská
členové : A. Aulická

111 - Katedra geofyziky
předseda DIK: RNDr. V. Plicka, Ph.D.
členové : RNDr. L. Hanyk, Ph.D.

113 - Katedra chemické fyziky a optiky
předseda DIK: Mgr. O. Pospíšilová
členové : RNDr. E. Uhlířová, M. Šmiedová

114 - Ústav částicové a jaderné fyziky
předseda DIK: M. Navrátilová
členové : I. Vavříková

115 - Katedra meteorologie a ochrany prostředí
předseda DIK: Doc. RNDr. T. Halenka, CSc.
členové : Mgr. J. Mikšovský, Ph.D., J. Karnoltová

116 - Ústav teoretické fyziky
předseda DIK: Mgr. M. Žofka, Ph. D.
členové : E. Kotalíková

201 - Kabinet software a výuky informatiky
předseda DIK: RNDr. T. Dvořák, CSc.
členové : B. Herrmann

202 - Katedra aplikované matematiky
předseda DIK: H. Čásenská
členové : N. Giorgadze, RNDr. N. Krylová, CSc.

204 - Katedra softwarového inženýrství
předseda DIK: Prof. Ing. F. Plášil, DrSc.
členové : RNDr. Ing. J. Peterka, J. Dejmková

205 - Katedra teoretické informatiky a matematické logiky
předseda DIK: Mgr. V. Majerech, Dr.
členové : Mgr. P. Olmer

206 Středisko informatické sítě a laboratoří
předseda DIK: Ing. F. Šebek
členové : RNDr. O. Matouš

207 - Ústav formální a aplikované lingvistiky
předseda DIK: RNDr. V. Kuboň, Ph.D.
členové : Mgr. M. Fučík, K.Králíková, prom.fil.

301 Katedra algebry
předseda DIK: Mgr. Š. Holub, Ph.D.
členové : RNDr. E. Nováková

302 - Katedra didaktiky matematiky
předseda DIK: RNDr. J. Robová, CSc.
členové : E. Kovaříková

303 - Katedra matematické analýzy
předseda DIK: Doc. RNDr. M. Rokyta, CSc.
členové : Doc. RNDr. Z. Vlášek, CSc.,Doc. RNDr. P. Pyrih, CSc., H. Pištěková


304 - Katedra numerické matematiky
předseda DIK: Doc. Mgr. P. Knobloch, Dr.
členové : E. Plandorová

305 - Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky
předseda DIK: Doc. RNDr. P. Lachout, CSc.
členové : RNDr. Z. Pawlas, Ph.D., H. Jandová

3052 - Euromise
předseda DIK: Prof. RNDr. J. Zvárová, DrSc.
členové : J. Kurucová, J. Golková306 - Matematický ústav UK
předseda DIK: J. Šťastná
členové : RNDr. P. Somberg, Ph.D., RNDr. O. Ulrych

402 - ITI
předseda DIK: H. Polišenská
členové : J. Černý

511 - knihovna
předseda DIK: Mgr. J. Kuča
členové : J. Švecová, H. Rašková, PhDr. P. Möllerová

512 - Kabinet jazykové přípravy
předseda DIK: PhDr. A. Křepinská, CSc.
členové : J. Hankeová, PhDr. L. Vachalovská, CSc.

513 - Katedra tělesné výchovy
předseda DIK: Mgr. P. Kovář
členové : Mgr. D. Nadějová

611 - Optická a sklářská dílna fakulty
předseda DIK: I. Kubínová
členové : J. Řezníček

612 - Reprografické středisko fakulty
předseda DIK: H. Petránková
členové : L. Šimůnková

613 Profesní dům
předseda DIK: A. Kršková
členové : D. Tůmová, M. Brabcová, D. Komorádová, K. Kellerová

700 - Děkanát
předseda DIK: T. Pávková
členové : P. Trojánková, M. Tomášková

7311- Správa budov Karlov
předseda DIK: V. Šestáková
členové : P. Smolák

7312 - Správa budov Karlín
předseda DIK: M. Olšinová
členové : L. Křáp

7313 - Správa budov Malá Strana
předseda DIK: F. Nevrlý
členové : L. Hájek

7314 - Správa budov Troja
předseda DIK: L. Bedrníková
členové : H. Mošnová

7315 - Mariánská
předseda DIK: P. Thér
členové : D. Vágnerová

902 - Gymnázium B. Bolzana
předseda DIK: M. Růžička
členové : M. Vašák

902 Mössbauerova laboratoř
předseda DIK: Mgr. J. Janotová
členové : J. Hankeová

905 - Sdružení Vakuum
předseda DIK: J. Hajský
členové : J. Salfický, J. Vavřička

0011 - SKAS
předseda DIK: M. Děcký
členové : D. Kolovratník

Ostatní dílčí inventarizační komise


Pokladní hotovost a stravenky - čtvrtletně
předseda DIK: jmenovací dekret
členové : jmenovací dekret
odpov. prac.: L. Fabiánová, L. Bedrníková

Repro - vydavatelství Matfyzpress - k 31. 12. 2006
předseda DIK: H. Petránková
členové : F. Kreuziger
odpov. prac.: L. Šimůnková

Sklad potravin PROFDUM k 30. 11. 2006
předseda DIK: A. Kršková
členové : D. Komorádová, K. Kellerová
odpov. prac.: D. Tůmová, M. Brabcová

Dokladová inventura účtů k 31. 12. 2006
předseda DIK : Ing. R. Hronová
členové : Z. Kašparová, S. Hejbalová, J. Svobodová
odpov. prac.: Ing. D. Lanková

Evidence lihu na MFF k 31. 12. 2006
předseda DIK: Ing. F. Grus
členové : L. Bedrníková