Neplatí od 29. 5. 2018.

Příkaz děkana 7/2011

Zřízení Informatického ústavu Univerzity Karlovy (IÚ UK)

V souladu s ustanovením § 24 odst. 1 písm. f) a § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, a dle ustanovení čl. 10 písm. a) Statutu Matematicko-fyzikální fakulty, provádím po projednání vedením fakulty a se souhlasem Akademického senátu Matematicko-fyzikální fakulty následující organizační opatření.

1. S účinností od 1. ledna 2012 zřizuji Informatický ústav Univerzity Karlovy (dále IÚ UK), v anglickém překladu Computer Science Institute of Charles University. IÚ UK je součástí informatické sekce fakulty se sídlem na Malostranském náměstí 25, Praha 1, s číselným označením pracoviště 208.

2. Vedením IÚ UK pověřuji prof. RNDr. Jaroslava Nešetřila, DrSc., a to s účinností od 1. ledna 2012 na dobu 1 roku, tj. do 31. prosince 2012.

3. S účinností od 1. ledna 2012 budou do IÚ UK převedeni tito pracovníci a stanou se kmenovými pracovníky
prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc., pověřený ředitel (profesor, AP4)
doc. RNDr. Jiří Sgall, DrSc., zástupce ředitele (docent, AP3)
doc. RNDr. Daniel Král‘, Ph.D., (docent, AP3)
Mgr. Zdeněk Dvořák, Ph.D., (odborný asistent AP2)
RNDr. Ondřej Pangrác, Ph.D., (odborný asistent AP2)
RNDr. Robert Šámal, Ph.D., (odborný asistent AP2)
RNDr. Vít Jelínek, Ph.D., tajemník (vědecký pracovník VP2)
Nana Giorgadze, sekretářka.

4. S účinností od 1. ledna 2012 převádím do užívání IÚ UK tyto místnosti: S 220, S 323 a S 326 a dále do sdílené dispozice s KAM místnosti S 222, S 322 a S 324 v ideální polovině.

5. Převod hmotného majetku – návrh na převod hmotného majetku na pracovníky nově vzniklého pracoviště předloží vedoucí KAM a IÚ UK v termínu do 10. ledna 2012.

6. Návrh na převedení grantových projektů (grantové projekty půjdou na nové pracoviště za svými řešiteli) předloží vedoucí KAM a IÚ UK v termínu do 10. ledna 2012.

7. Povinnosti IÚ UK ve vztahu k zajištění studia jsou popsány v Návrhu informatické sekce na vytvoření nového pracoviště, schváleném Akademickým senátem MFF UK dne 12. října 2011. Návrh je přílohou k tomuto příkazu.

Tento příkaz je platný ode dne podpisu děkana a účinný ode dne 1. ledna 2012.

V Praze dne 23. listopadu 2011

Schválil:

prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
děkan fakulty

Příloha k Příkazu děkana č. 7/2011

Rozdělení garancí přednášek mezi pracoviště IÚ UK a KAM

Jedná se o rozdělení garancí přednášek, které v tuto chvíli garantuje KAM. Tučně vyznačené jsou přednášky povinné (ať již pro program Informatika, Matematika, nebo některý obor), obsazování těchto předmětů přednášejícími bude prováděno na základě dohody mezi IÚ a KAM (a v případě Matematických analýz i KMA).

Nové pracoviště IÚ bude garantovat následující přednášky
NDMI018 Aproximační a online algoritmy
NDMI060 Barevnost grafů a kombinatorických struktur
NDMA005 Diskrétní matematika
DMI080 Kombinatorická teorie her
NDMI082 Kombinatorické etudy
NDMI011 Kombinatorika a grafy I
NDMI012 Kombinatorika a grafy II
NDMI073 Kombinatorika a grafy III
NDMI076 Nové trendy v teorii grafů
NPRG040 Pokročilé techniky funkcionálního programování
NDMI025 Pravděpodobnostní algoritmy
NPRG049 Programovací jazyk F#
NTIN072 Seminář z aproximačních a online algoritmů
NDMI065 Teorie matroidů
NDMI083 Teorie matroidů II
NDMI058 Toky a cykly v grafech
NDMI050 Úvod do řešení problémů kombinatorických, mat. i jiných (IPS) I
NDMI051 Úvod do řešení problémů kombinatorických, mat. i jiných (IPS) II
NDMI055 Vybrané kapitoly z kombinatoriky I
NDMI056 Vybrané kapitoly z kombinatoriky II
Přednášky nadále garantované KAM budou
NDMI066 Algebraická teorie čísel
NTIN061 Algoritmy a datové struktury II
NDMI074 Algoritmy a jejich implementace
NOPT008 Algoritmy nelineární optimalizace
NDMI077 Algoritmy pro specifické třídy grafů
NDMI045 Analytická a kombinatorická teorie čísel
NDMI028 Aplikace lineární algebry v kombinatorice
NDMI064 Aplikovaná diskrétní matematika
NOPT016 Celočíselné programování
NOPT045 Diplomový a doktorandský seminář
NDMI002 Diskrétní matematika
NOPT001 Dynamické programování
NDMI037 Geometrické reprezentace grafů I
NDMI035 Geometrické reprezentace grafů II
NOPT047 Globální optimalizace
NDMI010 Grafové algoritmy
NDMI078 Grafy a počty
NDMI069 Grafy na plochách a jejich symetrie
NDMI009 Kombinatorická a výpočetní geometrie I
NDMI013 Kombinatorická a výpočetní geometrie II
NDMI007 Kombinatorické algoritmy
NDMI015 Kombinatorické počítání
NDMI036 Kombinatorické struktury
NDMI022 Kombinatorický seminář
NDMI041 Kombinatorický seminář pro pokročilé
NMAI057 Lineární algebra I
NMAI058 Lineární algebra II
NMAI067 Logika v informatice
NMAI054 Matematická analýza I
NMAI055 Matematická analýza II
NMAI056 Matematická analýza III
NOPT013 Matematická ekonomie
NMAI069 Matematické dovednosti
NAIL083 Matematické modely činnosti buněk
NOPT034 Matematické programování a polyedrální kombinatorika
NMAI064 Matematické struktury
NDMI081 Matematika fázových přechodů
NOPT020 Moderní metody nekonvexní optimalizace
NSWI134 Optimalizace kódu produkčních překladačů
NOPT048 Optimalizační metody
NOPT004 Optimalizační procesy I
NOPT005 Optimalizační procesy II
NTIN042 Paralelní algoritmy
NTIN055 Paralelní architektury
NOPT015 Parametrická optimalizace
NAIL084 Počítačové simulace činnosti buněk
NAIL008 Pokročilý seminář k počítačové simulaci buněk
NTIN022 Pravděpodobnostní metoda
NDMI052 Problémový seminář z kombinatoriky
NPRG052 Programovací jazyk Perl
NOPT050 Semidefinitní programování
NDMI057 Seminář z grafových algoritmů
NTIN050 Seminář z výpočetní složitosti
NDMA001 Teorie grafů a algoritmy pro matematiky 1
NOPT021 Teorie her
NDMI067 Toky, cesty a řezy
NMAI066 Topologické a algebraické metody
NDMI059 Úvod do grafových minorů a stromových rozkladů s aplikacemi
NMAI040 Úvod do teorie čísel
NOPT017 Vícekriteriální optimalizace
NAIL090 Virtuální biologické laboratoře I
NAIL091 Virtuální biologické laboratoře II
NDMI075 Vybrané kapitoly z diskrétní matematiky
NDMI070 Vybrané kapitoly z teorie grafů
NOPT006 Vybrané partie z teorie a metod optimalizace I
NOPT007 Vybrané partie z teorie a metod optimalizace II
NAIL019 Základní seminář k počítačové simulaci činnosti buněk
NOPT018 Základy nelineární optimalizace
NOPT046 Základy spojité optimalizace
NMAI065 Základy teorie kategorií pro informatiky