Neplatí od 22. 7. 2011.

Příkaz děkana 7/2008

Rozpočtové provizrium

I. Rozsah platnosti

V souladu s Pravidly hospodaření UK vyhlašuji toto rozpočtové provizorium, které je závazné pro všechny pracovníky pověřené správou dílčích rozpočtů hlavní činnosti MFF a dále pro pracovníky, zodpovědné za doplňkovou činnost.

Omezení se nevztahuje na čerpání účelových prostředků, které je samostatně upraveno smlouvou s poskytovatelem.

II. Omezení čerpání prostředků

  1. Standardně budou čerpány mzdové prostředky kryté existujícími pracovními smlouvami. Výjimky nezbytné pro zajištění pedagogické a vědecké činnosti fakulty povoluje na základě individuálního projednání děkan.
  2. Měsíční čerpání mzdových prostředků nesmí přesáhnout jednu dvanáctinu rozpočtu mzdových prostředků pracoviště v roce 2008 (u doplňkové činnosti jednu dvanáctinu mzdových nákladů vynaložených v roce 2008). O výjimkách rozhoduje děkan fakulty.
  3. Budou vyplácena přiznaná stipendia doktorandů a studentů.
  4. Rozsah vyplácených účelových stipendií stanoví proděkan pro studijní záležitosti.
  5. Měsíční limit pro čerpání provozních prostředků stanovuji na jednu patnáctinu hodnoty rozpočtu provozních prostředků pracoviště v roce 2008 (u doplňkové činnosti jedné patnáctiny vynaložených provozních prostředků v roce 2008).
  6. Opodstatněné výjimky pro čerpání provozních prostředků povoluje na základě individuálního projednání tajemník fakulty.

III. Účinnost a kontrola

Příkaz nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2009 a pozbude platnosti dnem schválení řádného rozpočtu pro rok 2009 akademickým senátem MFF.

Za kontrolu dodržování tohoto příkazu odpovídá tajemník fakulty.

Navrhovatel: Ing. Dana Lanková

Příkaz byl schválen dne: 29. 12. 2008

Vydán dne: 30. 12. 2008

Schválil:

prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
děkan fakulty