Neplatí od 1. 4. 2008.

Příkaz děkana 7/2007

Rozpočtové provizrium

I. Rozsah platnosti

V souladu s Pravidly hospodaření UK vyhlašuji toto rozpočtové provizorium, které je závazné pro všechny pracovníky pověřené správou dílčích rozpočtů hlavní činnosti MFF a dále pro pracovníky, zodpovědné za doplňkovou činnost.

Omezení se nevztahuje na čerpání účelových prostředků, které je samostatně upraveno smlouvou s poskytovatelem.

II. Omezení čerpání prostředků

  1. Standardně budou čerpány mzdové prostředky kryté existujícími pracovními smlouvami.

    Výjimky nezbytné pro zajištění pedagogické a vědecké činnosti fakulty povoluje na základě individuálního projednání děkan.

  2. Měsíční čerpání mzdových prostředků nesmí přesáhnout jednu dvanáctinu rozpočtu mzdových prostředků pracoviště v roce 2007 (u doplňkové činnosti jednu dvanáctinu mzdových nákladů vynaložených v roce 2007). O výjimkách rozhoduje děkan fakulty.
  3. Budou vyplácena přiznaná stipendia doktorandů a studentů.
  4. Rozsah vyplácených účelových stipendií stanoví proděkan pro studijní záležitosti.
  5. Měsíční limit pro čerpání provozních prostředků stanovuji na jednu patnáctinu hodnoty rozpočtu provozních prostředků pracoviště v roce 2007 (u doplňkové činnosti jedné patnáctiny vynaložených provozních prostředků v roce 2007).
  6. Opodstatněné výjimky pro čerpání provozních prostředků povoluje na základě individuálního projednání tajemník fakulty.

III. Účinnost a kontrola

Příkaz nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2008 a pozbude platnosti dnem schválení řádného rozpočtu pro rok 2008 akademickým senátem MFF.

Za kontrolu dodržování tohoto příkazu odpovídá tajemník fakulty.

Navrhovatel: ing. Dana Lanková
Příkaz byl schválen dne: 12. 12. 2007
Vydán dne: 17. 12. 2007

Schválil:

prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
děkan