Neplatí od 15. 8. 2011.

Příkaz děkana 7/2006

K provedení kontrolní akce

V  Praze 20. října 2006

V souladu se schváleným plánem kontrolní činnosti na rok 2006 stanovím následující zásady k zabezpečení kontrolní akce č. 3.

 1. Provést celkovou revizi pracovních smluv zaměstnanců děkanátu MFF z hlediska jejich souladu s platným a účinným Zákoníkem práce.
 2. Cílem kontroly je ověření dodržování Zákoníku práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů, při uzavírání pracovních smluv se zaměstnanci, zejména pak při stanovení povinných náležitostí pracovních smluv, kterými jsou :
  1. druh práce,
  2. místo výkonu práce,
  3. den nástupu do práce.
 3. Za tím účelem jmenuji kontrolní skupinu ve složení: RNDr. Petr Karas, tajemník, Ing. Dana Lanková, vedoucí hospodářského oddělení, Mgr. Tomáš Jančák, vedoucí personálního oddělení.
 4. Koordinací této kontrolní akce a kontrolou splnění tohoto příkazu pověřuji RNDr. Petra Karase, tajemníka MFF.
 5. Tento příkaz děkana je platný a účinný ode dne jeho podpisu.

Kontrola bude provedena v termínu od 25. října 2006 do 30. listopadu 2006.

Navrhovatel: RNDr. Petr Karas, tajemník

Schválil:


Příloha

PROGRAM KONTROLNÍ AKCE č. 3/2006

Název kontrolní akce:

Celková revize pracovních smluv zaměstnanců děkanátu MFF z hlediska jejich souladu s platným a účinným Zákoníkem práce.

Cíl kontroly:

Dodržování Zákoníku práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů, při uzavírání pracovních smluv se zaměstnanci, zejména pak při stanovení povinných náležitostí pracovních smluv, kterými jsou:

 1. druh práce,
 2. místo výkonu práce,
 3. den nástupu do práce.
Kontrolovaný objekt:

PERS pracovní smlouvy zaměstnanců děkanátu MFF

Kontrolované období:

do 30. 9. 2006

Časový plán kontroly:

přípravné období: od 25. 10. 2006 do 31. 10. 2006 (vyžádání a studium materiálů)
vlastní kontrola: od 1. 11. 2006 do 24. 11. 2006 (rutinní kontrola, příprava protokolu)

Protokol k datu:
30. 11. 2006 (sestavení a projednání protokolu)
Uzavření kontroly:
k 30. 1. 2006
Kontrolní skupina:

vedoucí: RNDr. Petr Karas, tajemník MFF
členové: Ing. Dana Lanková, vedoucí hospodářského oddělení; Mgr. Tomáš Jančák, vedoucí personálního oddělení

V Praze dne 20. října 2006

Zpracovala: JUDr. J. Kludská, RIA

Schválil: