Neplatí od 8. 11. 2006.

Příkaz děkana 7/2005

Závěry z prohlídky zaměřené na požární prevenci, bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Při prohlídce objektů fakulty Sokolovská a Malostranské nám. 25 byly komisí zjištěny závady, jejichž soupis je přílohou k tomuto příkazu.

Ukládám vedoucím pracovišť MFF, aby v rozsahu své působnosti zajistili odstranění zjištěných závad v daných termínech a o výsledku mi podali písemnou zprávu prostřednictvím referenta požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pana Leoše Hájka.

V Praze dne 21. 11. 2005

 Prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
děkan MFF

Za správnost:
Leoš Hájek
(tel.: 2191-4201, e-mail: hajek@dekanat.mff.cuni.cz )

Příloha k příkazu děkana č. 7/2005 ve formátu PDF