Neplatí od 2. 12. 2011.

Příkaz děkana 6/2011

Organizační zajištění Dne otevřených dveří MFF UK 2011

I. Termín a místo konání, organizační štáb, výuka

Ve čtvrtek 1. prosince 2011 se koná Den otevřených dveří (DOD) MFF s dopoledním programem v Majakovského a Raisově sále Národního domu na Vinohradech, nám. Míru 9, Praha 2, a s odpoledním programem v budovách Ke Karlovu 3 a 5 (Praha 2) a na Malostranském náměstí 25 (Praha 1).

Pro koordinaci programu, příprav a průběhu DOD jmenuji organizační štáb ve složení:

předseda
PhDr. Alena Havlíčková (OVVP)
místopředseda
RNDr. Stanislav Zelenda (KDF)
členové
Mgr. Marek Radecki (SKAS)
RNDr. Vojtěch Hanzal (KVOF)
doc. RNDr. Miroslav Cieslar, CSc. (KFM)
doc. RNDr. Josef Pešička, CSc. (KFM)
doc. RNDr. Miloš Rotter, CSc, (KFNT)
Mgr. Vladan Majerech, Dr. (KTIML)
doc. RNDr. Jiří Felcman, CSc. (KNM)
JUDr. Dana Macharová (studijní oddělení)
Jana Ježilová (sekretariát)
Mgr. Pavol Habuda (OVVP).

Ve čtvrtek 1. prosince 2011 ruším výuku v posluchárnách:

  • F1 od 12:20 do 17:00 hod.
  • F2 od 12:20 do 15:00 hod.
  • S3 od 14:00 do 17:00 hod.
  • S4 od 12:20 do 17:00 hod.

II. Dopolední program v Národním domě

V Raisově sále Národního domu na Vinohradech (ND) bude od 8:00 do 12:00 hod. zřízeno informační centrum. Vedoucí pracovišť jednotlivých sekcí a vedoucí studijního oddělení jsou odpovědni za to, aby se jimi pověřený pracovník (případně pracovníci) zúčastnil práce informačního centra, které bude zájemcům poskytovat konkrétní informace o studiu a odpovídat na jejich individuální dotazy.

Jednotlivá pracoviště nahlásí své požadavky na technické vybavení pro své zástupce v informačním centru v Raisově sále ND (stoly, židle, elektrické přípojky) a požadavky na zajištění centrální dopravy pí J. Ježilové (linka 1291) nejpozději do 18. 11. 2011.

V 9:00 hod. program zahájí v Majakovského sále ND prof. RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc., zástupce děkana fakulty.

Od 9:20 hod. vystoupí s přednáškou „Měření a modelování zemětřesení a tsunami“ prof. RNDr. Jiří Zahradník, DrSc. a doc. RNDr. Ctirad Matyska, CSc.

Od 10:35 hod. budou proděkan pro koncepci studia prof. RNDr. Lubomír Skála, DrSc., a garanti studijních programů doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D., doc. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc., doc. Mgr. Petr Kolman, Ph.D., doc. RNDr. Roman Barták, Ph.D., doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc., a doc. RNDr. Jindřich Bečvář, CSc., spolu se zástupci SKAS informovat o přijímacím řízení, přijímacích zkouškách a o studiu na MFF; dále budou odpovídat na konkrétní dotazy návštěvníků, týkající se studijní problematiky fakulty.

Moderováním programu v Majakovského sále pověřuji prof. RNDr. Luboše Picka, CSc., DSc.

Stánek OVVP a Propagační komise v předsálí informačního centra (Raisův sál ND) budou řídit organizátoři korespondenčních seminářů pod dohledem Mgr. P. Habudy.

Prodej vybraných titulů z produkce Matfyzpress v předsálí Majakovského sálu ND zajistí pí Lucie Šimůnková.

Technickým dozorem, spoluprací s programovým a provozním úsekem ND, koordinací programu a organizací výzdoby v ND pověřuji RNDr. S. Zelendu a PhDr. A. Havlíčkovou.

Centrální doprava materiálů do ND bude zabezpečena 30. 11. 2011 odpoledne mezi 15:00 až 18:00 hod. Odvoz materiálů podle požadavků, soustředěných u pí J. Ježilové, bude zajištěn externí dopravní firmou v uvedených hodinách. Za koordinaci zodpovídá J. Ježilová (veškerý materiál musí být v Raisově sále ND dne 1. 12. 2011 do 7:00 hod.). Centrální doprava materiálů z ND po skončení programu bude zabezpečena dne 1. 12. 2011 od 12:10 hod. Zodpovídá J. Ježilová.

Zabezpečení nakládky a vykládky materiálu v budovách MFF i před ND zajistí pracoviště ve spolupráci s řidičem externí dopravy a J. Ježilovou. Do 18. 11. 2011 nahlásí vedoucí pracovišť J. Ježilové jméno kontaktní osoby pro dopolední program v Raisově sále, upřesní spojení na ni (telefon, e-mailová adresa) a uvede, zda se jedná o zaměstnance, studenta nebo doktoranda.

III. Odpolední program

Vedoucí pracovišť jednotlivých sekcí zajistí pro návštěvníky DOD nabídky svého pracoviště (přednášky, exkurze, besedy, fyzikální pokusy) podle upřesněného programu v jednotlivých budovách s koordinátorem odpoledního programu pro příslušný studijní program a budovu. Zájemci o studium na MFF by měli získat ucelenou a názornou informaci o studiu všech oborů (studijních směrů, specializací, aprobací) na MFF.

Koordinací příprav, zahájení a průběhu odpoledního programu i organizací výzdoby v jednotlivých budovách prověřuji:

  • RNDr. S. Zelendu, pro program učitelství,
  • doc. RNDr. M. Cieslara, CSc., doc. RNDr. J. Pešičku, CSc., RNDr. V. Hanzala a doc. RNDr. M. Rottera, CSc., pro program Fyzika, který v tomto roce proběhne v budovách Ke Karlovu 3 a 5,
  • Mgr. V. Majerecha, Dr., pro program Informatika v posluchárně S3, a doc. RNDr. J. Felcmana, CSc., pro program Matematika v posluchárně S4 v budově Malostranské náměstí 25.

Informace o studiu bude také poskytovat od 13:00 do 15:00 hod. v budově Ke Karlovu 3 studijní oddělení. Zodpovídá JUDr. D. Macharová.

Informační servis zajistí v odpoledním programu studentští informátoři ve vstupních prostorách fakultních budov Ke Karlovu 3 a 5 a panely na Malostranském náměstí 25.

Za celkovou koordinaci příprav a průběhu DOD 2011 i za jeho vyhodnocení zodpovídají PhDr. A. Havlíčková, RNDr. S. Zelenda a Mgr. P. Habuda.

Za propagaci DOD na středních školách, za přípravu centrálních informačních a propagačních materiálů a jejich včasnou distribuci (do 10. 11. 2011) zodpovídají za OVVP Mgr. M. Krsek a Mgr. P. Habuda. Koordinátoři sestaví program v budovách a odevzdají ho na OVVP Mgr. P. Habudovi do 1. 11. 2011. Konečná korektura programu bude provedena nejpozději do 4. 11. 2011.

Za úklid poslucháren a hlavních prostor fakulty (vestibuly, chodby, apod.) zodpovídá správa budov.

Za výrobu tiskovin a výrobu ostatních informačních a propagačních materiálů zodpovídá Mgr. P. Habuda.

Příkaz nabývá účinnosti dne 7. listopadu 2011 a jeho platnost končí dnem konání akce.
Navrhovatel: PhDr. Alena Havlíčková
Příkaz byl schválen a vydán dne 4. listopadu 2011.

Schválil:

prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
děkan fakulty