Neplatí od 1. 1. 2010.

Příkaz děkana 6/2009

Organizační zajištění Dne otevřených dveří MFF UK 2009

I. Termín a místo konání, organizační štáb, výuka

Ve čtvrtek 26. listopadu 2009 se koná Den otevřených dveří (DOD) MFF s dopoledním programem v Majakovského a Raisově sále Národního domu na Vinohradech, nám. Míru 9, Praha 2, a s odpoledním programem v budovách fakulty Ke Karlovu 3, Ke Karlovu 5 (Praha 2) a Malostranské náměstí 25 (Praha 1).

Pro koordinaci programu, příprav a průběhu DOD jmenuji organizační štáb ve složení:

předseda
PhDr. Alena Havlíčková (oddělení pro vnější vztahy a propagaci)
místopředseda
RNDr. Stanislav Zelenda (KDF)
členové
Mgr. Marek Radecki (SKAS)
RNDr. Vojtěch Hanzal (KVOF)
doc. RNDr. Miroslav Cieslar, CSc. (KFM)
doc. RNDr. Josef Pešička, CSc. (KFM)
doc. RNDr. Miloš Rotter, CSc. (KFNT)
Mgr. Vladan Majerech, Dr. (KTIML)
doc. RNDr. Jiří Felcman, CSc. (KNM)
JUDr. Dana Macharová (studijní oddělení)
Jana Ježilová (sekretariát)
Mgr. Pavol Habuda (OVVP).
Ve čtvrtek 26. listopadu ruším výuku v posluchárnách
F1 od 13:10 do 16:20 hod.
F2 od 13:10 do 16:20 hod.
S3 od 12:20 do 16:20 hod.
S4 od 12:20 do 16:20 hod.

II. Dopolední program v Národním domě

V Raisově sále Národního domu na Vinohradech (ND) bude od 8:00 do 12:00 hod. zřízeno informační centrum. Vedoucí pracovišť jednotlivých sekcí a vedoucí studijního oddělení jsou odpovědni za to, aby se jimi pověřený pracovník (případně pracovníci) zúčastnil práce informačního centra, které bude zájemcům poskytovat konkrétní informace o studiu a odpovídat na jejich individuální dotazy.

Jednotlivá pracoviště nahlásí své požadavky na technické vybavení pro své zástupce v informačním centru v Raisově sále ND (stoly, židle, elektrické přípojky) a požadavky na zajištění centrální dopravy pí J. Ježilové (linka 1291) nejpozději do 11. 11. 2009.

V Majakovského sále ND zahájí program v 9:00 hod. děkan fakulty.

Od 9:15 hod. vystoupí s přednáškou „Fyzika na každém kroku“ doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D., a kolektiv.

Od 10:35 hod. budou proděkan pro koncepci studia prof. RNDr. Lubomír Skála, DrSc., a garanti studijních programů informovat o přijímacím řízení, o studiu na MFF, dále budou odpovídat na další dotazy týkající se studijní problematiky fakulty.

Moderováním programu v Majakovského sále pověřuji prof. RNDr. Luboše Picka, CSc., DSc., (KMA).

Stánek informačního centra Propagační komise a OVVP v ND budou řídit organizátoři korespondenčních seminářů a zástupci SKAS. Za přizvání zástupců SKAS zodpovídá PhDr. A. Havlíčková.

Prodej vybraných titulů z produkce Matfyzpress zajistí pí Lucie Šimůnková.

Technickým dozorem, spoluprací s programovým a provozním úsekem ND, koordinací programu a organizací výzdoby v ND pověřuji RNDr. S. Zelendu a PhDr. A. Havlíčkovou.

Centrální doprava materiálů do ND bude zabezpečena 25. 11. 2009 odpoledne mezi 15:00 až 18:00 hod. Odvoz materiálů podle požadavků, soustředěných u J. Ježilové, bude zajištěn externí dopravní firmou v uvedených hodinách. Za koordinaci zodpovídá J. Ježilová (veškerý materiál musí být v Raisově sále ND dne 26. 11. 2009 do 7:00 hod.). Centrální doprava materiálů z ND po skončení programu bude zabezpečena dne 26. 11. 2009 od 12:10 hod. Zodpovídá J. Ježilová.

Zabezpečení nakládky a vykládky materiálu v budovách MFF i před ND zajistí pracoviště ve spolupráci s řidičem externí dopravy a J. Ježilovou. Do 11. 11. 2009 nahlásí vedoucí pracovišť J. Ježilové jméno kontaktní osoby pro dopolední program v Raisově sále, upřesní spojení na ni (telefon, e-mailová adresa) a uvede, zda se jedná o zaměstnance, studenta nebo doktoranda.

III. Odpolední program

Vedoucí pracovišť jednotlivých sekcí zajistí nabídky svého pracoviště (přednášky, exkurze, besedy, fyzikální pokusy) pro návštěvníky DOD podle upřesněného programu v jednotlivých budovách s koordinátorem odpoledního programu pro příslušný studijní program a budovu. Zájemci o studium na MFF by měli získat ucelenou a názornou informaci o studiu všech oborů (studijních směrů, specializací, aprobací) na MFF.

Koordinací příprav, zahájení a průběhu odpoledního programu i organizací výzdoby v jednotlivých budovách pověřuji:

  • RNDr. S. Zelendu, pro program učitelství v budově Ke Karlovu 5,
  • doc. RNDr. M. Cieslara, CSc., doc. RNDr. J. Pešičku, CSc., RNDr. V. Hanzala a doc. RNDr. M. Rottera, CSc., pro program Fyzika v budovách Ke Karlovu 3 a 5,
  • Mgr. V. Majerecha, Dr., pro program Informatika v posluchárně S3, a doc. RNDr. J. Felcmana, CSc., pro program Matematika v posluchárně S4 v budově Malostranské náměstí 25.

Informace o studiu bude poskytovat od 13:30 do 15:00 hod. v budově Ke Karlovu 3 studijní oddělení. Zodpovídá JUDr. Dana Macharová.

Informační centrum nahradí v odpoledním programu studentští informátoři (u vstupu do budov fakulty Ke Karlovu 3 a Ke Karlovu 5) a panely (na Malostranském náměstí 25 ve vstupu do budovy a u schodiště).

Za celkovou koordinaci příprav a průběhu DOD 2009 i za jeho vyhodnocení zodpovídají PhDr. A. Havlíčková, RNDr. S. Zelenda a Mgr. P. Habuda.

Za propagaci DOD na středních školách, za přípravu centrálních informačních a propagačních materiálů a jejich včasnou distribuci (do 10. 11. 2009) zodpovídají za OVVP Mgr. Martin Krsek a Mgr. Pavol Habuda. Koordinátoři sestaví program v budovách a odevzdají ho na OVVP Mgr. P. Habudovi do 26. 10. 2009. Konečná korektura programu bude provedena nejpozději do 30. 10. 2009.

Za úklid poslucháren a hlavních prostor fakulty (vestibuly, chodby, apod.) zodpovídá správa budov.

Za výrobu tiskovin a výrobu ostatních informačních a propagačních materiálů zodpovídá Mgr. P. Habuda.

Příkaz nabývá účinnosti dne 21. 10. 2009 a jeho platnost končí dnem uskutečnění akce.
Navrhovatel: PhDr. Alena Havlíčková
Příkaz byl schválen dne 21. 10. 2009,
vydán dne 21. 10. 2009

Schválil:

prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
děkan