Neplatí od 31. 3. 2012.

Příkaz děkana 5/2011

Inventarizace dlouhodobého majetku a drobného dlouhodobého majetku

V souladu s Opatřením rektora č. 23/2004, o Provádění inventarizací majetku a závazků, vydávám k provedení a zpracování inventarizace na Matematicko-fyzikální fakultě pro rok 2011 tento plán inventarizací:

Inventarizace dlouhodobého majetku a drobného dlouhodobého majetku

Fyzické inventuře k 31. 10. 2011 je bezpodmínečně nutné věnovat maximální pozornost vzhledem k tomu, že v objektech MFF došlo k dalším stavebním úpravám a stěhování pracovišť. K zajištění úkolů spojených s inventarizací jsem jmenoval ústřední inventarizační komisi (ÚIK) a dílčí inventarizační komise (DIK). Jmenný seznam komisí je uveden v příloze tohoto příkazu.

Inventurní soupisy jsou zpracovány v programu FIS. Podkladem pro provádění fyzických inventur budou sloužit DIK sestavy osobních listů dle druhu majetku (sestava FIS 5317/05801) a položkový seznam dlouhodobého majetku (sestava FIS 5029/05801). DIK porovná a odsouhlasí fyzicky nalezené předměty s inventárními čísly, která jsou uvedena v sestavě. Zjištěné inventarizační rozdíly (manka a přebytky) oproti inventárním sestavám sepíše DIK spolu se zdůvodněním do tiskopisu PROTOKOL (prohlášení). Tento protokol bude přílohou inventárního zápisu DIK o provedení fyzické inventury.

DIK zahájí činnost ihned po obdržení sestav z úseku správy majetku.

Odsouhlasené sestavy osobních listů dle druhu majetku (5317/05801), podepsané odpovědným pracovníkem (podpis odpovědného pracovníka bude v místě „potvrzuji, že fyzická inventura proběhla za mé přítomnosti a že jsem žádný majetek nezatajil“) a dílčí inventarizační komisí, odevzdají DIK úseku majetku samostatně za dlouhodobý majetek a samostatně za drobný dlouhodobý majetek v jednom vyhotovení nejpozději do 11. ledna 2012.

Datum pro předání výsledku inventarizace musí všechna pracoviště dodržet, protože výsledky za jednotlivá pracoviště musí být zpracovány do závěrečného protokolu o inventarizaci a výsledky vyhodnoceny ÚIK.

Zároveň se sestavami FIS 5317/05801 odevzdá DIK i vyplněný a podepsaný Zápis o výsledku inventarizace, a to opět samostatně za dlouhodobý majetek a samostatně za drobný dlouhodobý majetek. Sestavy FIS 5029/05801 – položkový seznam dlouhodobého majetku si pracoviště ponechají.

Vydavatelství Matfyzpress – k 31. 12. 2011

S ohledem na termín účetního vypořádání prodeje musí být inventura zásob knižních publikací včetně vyúčtování tržeb z prodeje provedena do 7. ledna 2012 (vč. vyhotovení Zápisu o výsledku inventarizace a předání správě majetku). Součástí inventarizace musí být i odsouhlasený stav publikací předaných do jednotlivých smluvních prodejen mimo MFF.

Dokladová inventura účtů k 31. 12. 2011

Dokladová inventura stavu účtů k 31. 12. 2011 (závazků a pohledávek) bude provedena do 18. ledna 2012. Na závěr inventury provede DIK zápis o provedení dokladové inventury. Zápis, schválený vedoucí hospodářského oddělení (HO), předá DIK v jednom vyhotovení správě majetku. V případě nesrovnalostí na účtech navrhne vedoucí HO opatření, které projedná s tajemníkem fakulty. Tato opatření budou nedílnou součástí zápisu.

Inventarizace pokladní hotovosti a stravenek (provádí se čtvrtletně) k 31. 12. 2011

Při inventuře pokladní hotovosti se zjišťuje skutečný stav přepočítáním peněz a odsouhlasením celkové částky se zápisem v pokladním deníku s účtem 211 podle jednotlivých měn se zaúčtováním kurzových rozdílů.

U stravenek se porovná skutečný stav s operativní evidencí stravenek a účtem 213. DIK předá Zápis o výsledku inventarizace v jednom vyhotovení správě majetku.

Evidence lihu na MFF k 31. 12. 2011

Evidence nákupu a výdeje lihu za rok 2011 bude zpracována ve výkazu o spotřebě lihu podle jednotlivých pracovišť, účelu a návazně bude vyhotoven záznam pro účely zvláštního povolení k osvobození od spotřební daně.

Ústřední inventarizační komise (ÚIK) zpracuje závěrečný protokol o výsledku inventarizace, který bude obsahovat termíny provedení, vyhodnocení výsledků, nápravná opatření, návrh na vypořádání inventarizačních rozdílů. Vedoucí HO odpovídá za účetní vypořádání inventarizačních rozdílů do účetní závěrky za měsíc prosinec 2011.

Kontrolou plnění tohoto příkazu pověřuji Ing. Danu Lankovou, vedoucí HO.

Navrhovatel: Ing. D. Lanková, vedoucí HO
Příkaz byl schválen dne 26. října 2011,
nabývá účinnosti dne 26. října 2011.
Platnosti příkaz pozbývá dnem splnění účelu, ke kterému byl vydán.

Schválil:

prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
děkan fakulty

Příloha k Příkazu děkana č. 5/2011

ÚIK a DIK pro inventarizaci k 31. 10. 2011 na pracovištích MFF jmenuji takto:

Ústřední inventarizační komise

 • předseda: Miroslav Doležal
 • tajemník: Pavel Michálek
 • členové: RNDr. Petr Zinburg, RNDr. Oldřich Ulrych, Ing. František Šebek

Dílčí inventarizační komise

101 – Astronomický ústav UK

 • předseda DIK: RNDr. Petr Zasche, Ph.D.
 • člen: Hana Mifková

102 – Fyzikální ústav UK

 • předseda DIK: Hana Kučerová
 • člen: Ivana Kubínová

103 – Kabinet výuky obecné fyziky

 • předseda DIK: Ing. Bohumil Kurka
 • člen: RNDr. Petr Zinburg

104 – Katedra didaktiky fyziky

 • předseda DIK: Ing. Ludvík Němec
 • člen: Ludmila Malečková

105 – Katedra fyziky povrchů a plazmatu

 • předseda DIK: Jitka Sedláčková
 • člen: Marcela Chvalkovská

106 – Katedra fyziky materiálů

 • předseda DIK: Ing. Jaromír Buriánek
 • člen: Pavel Beran

107 – Katedra fyziky nízkých teplot

 • předseda DIK: Jarmila Mautsková
 • člen: Mgr. Vojtěch Chlan, Ph.D.

109 – Katedra fyziky kondenzovaných látek

 • předseda DIK: doc. RNDr. Pavel Svoboda, CSc.
 • členové: Bc. Štěpán Sechovský, DiS., Jan Matlák

110 – Katedra makromolekulární fyziky

 • předseda DIK: Marcela Búryová
 • člen: Anna Aulická

111 – Katedra geofyziky

 • předseda DIK: RNDr. Vladimír Plicka, Ph.D.
 • člen: RNDr. Ladislav Hanyk, Ph.D.

113 – Katedra chemické fyziky a optiky

 • předseda DIK: Mgr. Olga Pospíšilová
 • člen: RNDr. Petr Kovář, Ph.D.

114 – Ústav částicové a jaderné fyziky

 • předseda DIK: Marie Navrátilová
 • člen: doc. Mgr. Milan Krtička, Ph.D.

115 – Katedra meteorologie a ochrany prostředí

 • předseda DIK: doc. RNDr. Tomáš Halenka, CSc.
 • členové: RNDr. Kateřina Zemánková, Ph.D., Jana Karnoltová

116 – Ústav teoretické fyziky

 • předseda DIK: RNDr. Martin Žofka, Ph.D.
 • člen: Eva Kotalíková

201 – Kabinet software a výuky informatiky

 • předseda DIK: RNDr. Tomáš Dvořák, CSc.
 • člen: Blanka Herrmann

202 – Katedra aplikované matematiky

 • předseda DIK: Nana Giorgadze
 • člen: RNDr. Naděžda Krylová, CSc.

203 – Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů

 • předseda DIK: RNDr. Petr Hnětynka, Ph.D.
 • člen: RNDr. Martin Děcký

204 – Katedra softwarového inženýrství

 • předseda DIK: RNDr. David Bednárek, Ph.D.
 • člen: Eva Mládková

205 – Katedra teoretické informatiky a matematické logiky

 • předseda DIK: Mgr. Vladan Majerech, Dr.
 • člen: RNDr. Petr Kučera, Ph.D.

206 – Středisko informatické sítě a laboratoří

 • předseda DIK: Ing. František Šebek
 • člen: RNDr. Ondřej Matouš

207 – Ústav formální a aplikované lingvistiky

 • předseda DIK: RNDr. Vladislav Kuboň, Ph.D.
 • člen: Mgr. Milan Fučík

301 – Katedra algebry

 • předseda DIK: Mgr. Štěpán Holub, Ph.D.
 • člen: Mgr. Jan Žemlička, Ph.D.

302 – Katedra didaktiky matematiky

 • předseda DIK: RNDr. Jarmila Robová, CSc.
 • člen: Mgr. Alena Blažková

303 – Katedra matematické analýzy

 • předseda DIK: doc. RNDr. Zdeněk Vlášek, CSc.
 • členové: doc RNDr. Pavel Pyrih, CSc., Helena Pištěková

304 – Katedra numerické matematiky

 • předseda DIK: doc. Mgr. Petr Knobloch, Dr.
 • člen: Eva Plandorová

305 – Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky

 • předseda DIK: doc. RNDr. Petr Lachout, CSc.
 • člen: Hana Jandová

3052 – Euromise

 • předseda DIK: prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc.
 • členové: Lenka Semeráková, Petr Doubek

306 – Matematický ústav Univerzity Karlovy

 • předseda DIK: Jana Šťastná
 • členové: RNDr. Petr Somberg, Ph.D., RNDr. Oldřich Ulrych

402 – Institut teoretické informatiky

 • předseda DIK: Hana Polišenská
 • člen: Mgr. Martin Bálek

511 – Knihovna fakulty

 • předseda DIK: Renata Surynková
 • členové: Mgr. Jiří Kuča, Radana Cibulková, PhDr. Petra Hoffmannová, Marcela Kahounová

512 – Kabinet jazykové přípravy

 • předseda DIK: PhDr. Alexandra Křepinská, CSc.
 • člen: Jitka Hankeová

513 – Katedra tělesné výchovy

 • předseda DIK: Mgr. Jan Schwarzer
 • člen: Mgr. Martin Kozák

612 – Reprografické středisko fakulty

 • předseda DIK: Helena Kutková
 • člen: Lucie Šimůnková

613 – Profesní dům

 • předseda DIK: Andrea Kršková
 • člen: Leoš Hájek

721 – Sekretariát, 723 – OVZS, 725 – Propagace, 726 – Personální oddělení, 727 – Mzdová účtárna

 • předseda DIK: Jana Ježilová
 • člen: Marie Kurelová

722 – Hospodářské oddělení

 • předseda DIK: Dagmar Žerdíková
 • člen: Ivana Dítětová

724 – Studijní oddělení

 • předseda DIK: JUDr. Dana Macharová
 • členové: JUDr. Ludmila Nápravníková, Daniela Pysková

728 – Správa počítačové sítě Karlov a centrálního informačního uzlu

 • předseda DIK: Mgr. Petr Vlášek
 • člen: Ing. Václav Mrázek

7311 – Správa budov Karlov

 • předseda DIK: Pavel Michálek
 • člen: Radka Vrbová

7312 – Správa budov Karlín

 • předseda DIK: Marta Olšinová
 • člen: Lubomír Křáp

7313 – Správa budov Malá Strana

 • předseda DIK: Marie Zimová
 • člen: Adam Pavel

7314 – Správa budov Troja

 • předseda DIK: Ludmila Bedrníková
 • člen: Hana Mošnová

902 – Mössbauerova laboratoř

 • předseda DIK: Jarmila Mautsková
 • člen: Mgr. Vojtěch Chlan

0011 – SKAS

 • předseda DIK: Jiří Šejnoha
 • člen: Marek Výšinka

Ostatní dílčí inventarizační komise

Pokladní hotovost a stravenky čtvrtletně

 • předseda DIK: bude jmenován ad hoc zvláštním dekretem
 • členové: budou jmenováni ad hoc zvláštním dekretem
 • odpovědný pracovník: Lenka Fabiánová, Ludmila Bedrníková

Repro vydavatelství Matfyzpress – k 31. 12. 2011

 • předseda DIK: Helena Kutková
 • člen: Filip Kreuziger
 • odpovědný pracovník: Lucie Šimůnková

Dokladová inventura účtů – k 31. 12. 2011

 • předseda DIK: Zlata Kašparová
 • členové: Ivana Dítětová, Jiřina Schránilová
 • odpovědný pracovník: Ing. Dana Lanková

Evidence lihu na MFF – k 31. 12. 2011

 • předseda DIK: Hana Mošnová
 • člen: Ludmila Bedrníková