Neplatí od 15. 8. 2011.

Příkaz děkana 5/2004

Dočerpání dovolené za rok 2003

V Praze dne 23. září 2004
Čj. 111/TP/MFF

V souvislosti se změnou právní úpravy dovolené (zákon č. 436/2004 Sb., část třetí, čl. III, bod 15. a 16.) ukládám všem pracovníkům fakulty dočerpat dovolenou za rok 2003 do 31. 10. 2004. Návrh na dočerpání je třeba předložit k odsouhlasení příslušným vedoucím pracovníkům do 30. 9. 2004.

Současně upozorňuji, že jinak bude nutné tuto dovolenou určit z titulu zaměstnavatelských práv v souladu s nyní platnou právní úpravou o čerpání dovolené.

 prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc.
děkan MFF UK