Neplatí od 1. 1. 2012.

Příkaz děkana 4/2011

Kontrola požární ochrany a bezpečnosti práce na MFF

V souladu se zákonem o požární ochraně č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákoníkem práce č. 262/2006 Sb., a podle pokynu kvestora UK v Praze se ukládá v roce 2011 provedení kontroly požární prevence a bezpečnosti práce.

K tomuto účelu ustanovuji komisi ve složení:

předseda
prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
členové
Ivo Linx, odborně způsobilá osoba v požární ochraně
Leoš Hájek, referent BOZP a PO
Pavel Thér, energetik
Ing. Bohumil Kurka.
Kontroly se zúčastní požární preventisté
Ivan Trnka (katedrový objekt a posluchárny)
Eduard Vaněček (býv. vývojové dílny – VD)
Jiří Šlechta (tzv. těžké laboratoře – TL)
Ing. Bohumil Kurka (Ke Karlovu 3)
Ing. Jaromír Buriánek (Ke Karlovu 5)
Lubomír Křáp (Sokolovská 83)
Pavel Adam (Malostranské nám. 25).

Kontrola bude provedena v následujících termínech:
26. 5. od 9.00 hod. – objekt poslucháren, katedrový objekt a objekt skladů v areálu Troja
27. 5. od 9.00 hod. – objekty VD, TL, Kryogenní pavilon v areálu Troja
2. 6. od 9.00 hod. – Ke Karlovu 3
3. 6. od 9.00 hod. – Ke Karlovu 5
20. 10. od 9.00 hod. – Sokolovská 83
21. 10. od 9.00 hod. – Malostranské nám. 25.

Pro provedení kontroly vedoucí pracovišť a správa budov:

 • zajistí přístup do všech prostor pracovišť a budov,
 • soustředí u sekretářek tyto materiály:
  • záznamy o školení zaměstnanců z požární ochrany,
  • záznamový list BOZP pro opakovanou i nástupní instruktáž pracovníků,
  • záznamy o provedených zkouškách na RA pracovištích,
  • záznamy o preventivních lékařských prohlídkách,
  • záznamy o provedené kontrole elektrických spotřebičů.

Nájemci umožní komisi vstup do pronajatých prostor pro provedení požární kontroly.

Tento příkaz nabývá platnosti dnem vydání. Platnosti příkaz pozbývá dnem splnění účelu, ke kterému byl vydán, nejpozději pak dnem 31. 12. 2011.

Navrhovatel: Leoš Hájek, referent PO a BOZP
Příkaz byl schválen a vydán dne 15. dubna 2011.

Schválil:

prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
děkan MFF