Neplatí od 31. 12. 2010.

Příkaz děkana 4/2010

Kontrola požární ochrany a bezpečnosti práce na MFF

V souladu se zákonem o požární ochraně č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, ve znění pozdějších předpisů, a podle pokynu kvestora UK v Praze se ukládá v roce 2010 provedení kontroly požární prevence a bezpečnosti práce.

K tomuto účelu ustanovuji komisi ve složení:

předseda
prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
členové
Ivo Linx, odborně způsobilá osoba v požární ochraně
Leoš Hájek, referent BOZP a PO
Pavel Thér, energetik
Ing. Bohumil Kurka.
Kontroly se zúčastní požární preventisté
Ivan Trnka (katedrový objekt a posluchárny)
Eduard Vaněček (býv. vývojové dílny – VD)
Jiří Šlechta (tzv. těžké laboratoře – TL)
Ing. Bohumil Kurka (Ke Karlovu 3)
Ing. Jaromír Buriánek (Ke Karlovu 5)
Lubomír Křáp (Sokolovská 83)
Pavel Adam (Malostranské nám. 25).
Kontrola bude provedena v následujících termínech
20. května 2010 od 9.00 hod. – objekt poslucháren, katedrový objekt a objekt skladů v areálu Troja
21. května 2010 od 9.00 hod. – objekty VD, TL, Kryogenní pavilon v areálu Troja
3. června 2010 od 9.00 hod. – Ke Karlovu 3
4. června 2010 od 9.00 hod. – Ke Karlovu 5
7. října 2010 od 9.00 hod. – Sokolovská 83
8. října 2010 od 9.00 hod. – Malostranské nám. 25.
Pro provedení kontroly vedoucí pracovišť a správa budov
zajistí přístup do všech prostor pracovišť a budov,
soustředí u sekretářek tyto materiály:
  • záznamy o školení zaměstnanců z požární ochrany,
  • záznamové listy BOZP o poučení a přezkoušení pracovníků,
  • záznamy o provedených zkouškách na RA pracovištích,
  • záznamy o preventivních lékařských prohlídkách,
  • záznamy o provedené revizi a kontrole elektrických spotřebičů podle pokynu tajemníka č. 1/2006.

Nájemci umožní komisi vstup do pronajatých prostor pro provedení požární kontroly.

Tento příkaz nabývá platnosti dnem vydání, tj. 15. dubna 2010. Platnosti příkaz pozbývá dnem splnění účelu, ke kterému byl vydán, nejpozději pak dnem 31. 12. 2010.

Navrhovatel: Leoš Hájek, referent PO a BOZP

Schválil:

prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
děkan