Neplatí od 1. 4. 2008.

Příkaz děkana 4/2007

Organizační zajištění Dne otevřených dveří MFF UK

I. Termín a místo konání, organizační štáb, výuka

V úterý 27. listopadu 2007 se koná Den otevřených dveří (DOD) MFF s dopoledním programem v Majakovského a Raisově sále Národního domu na Vinohradech (nám. Míru 9) a s odpoledním programem v budovách MFF UK Ke Karlovu 3 a Ke Karlovu 5, Malostranské náměstí 25 a trojském areálu V Holešovičkách 2.

Pro koordinaci programu, příprav a průběhu DOD jmenuji organizační štáb ve složení:

předseda:
PhDr. Alena Havlíčková (oddělení pro vnější vztahy a propagaci)
místopředseda:
RNDr. Stanislav Zelenda (KDF)
členové:
David Kolovratník (SKAS)
RNDr. Vojtěch Hanzal (KVOF)
doc. RNDr. Miroslav Cieslar, CSc. (KFM)
doc. RNDr. Josef Pešička, CSc. (KFM)
doc. RNDr. Miloš Rotter, CSc, (KFNT)
Mgr. Vladan Majerech, Dr. (KTIML)
doc. RNDr. Petr Lachout, CSc. (KPMS)
JUDr. Dana Macharová (studijní oddělení)
Jana Ježilová (sekretariát tajemníka)

V úterý 27. listopadu 2007 ruším výuku v posluchárnách:

  • S3 (informatika) od 12:20 do 17:10 hod.
  • S4 (matematika) od 13:10 do 16:20 hod.
  • T2 (učitelství) od 12:20 16:30 hod.

II. Dopolední program v Národním domě

V Raisově sále Národního domu (ND) na Vinohradech bude od 8:00 do 12:00 hod. zřízeno informační centrum. Vedoucí pracovišť jednotlivých sekcí a vedoucí studijního oddělení děkanátu jsou odpovědni za to, aby se jimi pověřený pracovník (případně pracovníci) zúčastnil práce informačního centra, které bude zájemcům poskytovat konkrétní informace o studiu a odpovídat na jejich individuální dotazy.

Jednotlivá pracoviště nahlásí své požadavky na technické vybavení pro své zástupce v informačním centru v ND (stoly, židle, elektrické přípojky) a požadavky na zajištění centrální dopravy dispečinku fakultní dopravy Janě Ježilové (linka 1291) nejpozději do 10. 11. 2007.

V Majakovského sále ND zahájí program v 9:00 hod. prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc., děkan fakulty.

Od 9:10 hod. vystoupí s přednáškou „Permutace a šifry o roli matematiky v prolomení německé válečné šifry Enigma“ doc. RNDr. Jiří Tůma, CSc.

Od 10:35 hod. budou proděkan pro koncepci studia prof. RNDr. Lubomír Skála, DrSc. a garanti studijních programů informovat o přijímacím řízení, studiu na MFF UK a budou odpovídat na další dotazy týkající se studijní problematiky fakulty.

Moderováním programu v Majakovského sále pověřuji doc. RNDr. Emila Caldu, CSc. (KDM).

Stánek informačního centra Propagační komise a OVVP v ND budou řídit organizátoři korespondenčních seminářů a zástupci SKAS.

Prodej vybraných titulů z produkce Matfyzpress zajistí pí Helena Petránková.

Technickým dozorem, spoluprací s programovým a provozním úsekem Národního domu, koordinací programu a organizací výzdoby v ND pověřuji RNDr. Stanislava Zelendu (KDF) a PhDr. Alenu Havlíčkovou (OVVP).

Centrální doprava materiálů do ND bude zabezpečena 26. listopadu 2007 odpoledne (mezi 15:00 až 18:00 hod.). Odvoz podle požadavků, soustředěných u pí Jany Ježilové, bude zajištěn externí dopravní firmou v uvedených hodinách. Za koordinaci (do 7:30 hod. dne 27. 11. 2007 musí být veškerý materiál v Raisově sále ND) zodpovídá pí Jana Ježilová. Centrální doprava materiálů z ND po skončení programu bude zabezpečena od 12:10 hod. dne 27. 11. 2007. Zodpovídá rovněž pí Jana Ježilová.

Zabezpečení nakládky a vykládky materiálu v budovách MFF i před Národním domem na Vinohradech zajistí pracoviště ve spolupráci s řidičem externí dopravy a pí Janou Ježilovou. Do 10. 11. 2007 nahlásí vedoucí pracovišť pí Ježilové jméno kontaktní osoby a upřesní spojení na ni (telefon, e-mailová adresa).

III. Odpolední program

Vedoucí pracovišť jednotlivých sekcí zajistí nabídky svého pracoviště (přednášky, exkurze, besedy, fyzikální pokusy) pro návštěvníky Dne otevřených dveří podle upřesněného programu budov s koordinátorem odpoledního programu pro příslušný studijní program a budovu. Zájemci o studium na MFF by měli získat ucelenou a názornou informaci o studiu všech oborů (studijních směrů, specializací, aprobací) MFF UK.

Koordinací příprav a průběhu odpoledního programu i organizací výzdoby v jednotlivých budovách prověřuji:

  • RNDr. Stanislava Zelendu (KDF), pro program učitelství v posluchárně T2 a laboratořích areálu Troja
  • doc. RNDr. Miroslava Cieslara, CSc. (KFM) a doc. RNDr. Josefa Pešičku, CSc. (KFM) pro program Fyzika v budovách Ke Karlovu 3 a Ke Karlovu 5
  • RNDr. Vojtěcha Hanzala (KVOF) a doc. RNDr. Miloše Rottera, CSc. (KFNT) pro přípravu programu Fyzika v posluchárně T1 a laboratořích pracovišť MFF v areálu Troja
  • Mgr. Vladana Majerecha, Dr. (KTIML) pro program Informatika v posluchárně S3 a doc. RNDr. Petra Lachouta CSc. (KPMS) pro program Matematika v posluchárně S4 v budově Malostranské náměstí 25.

Informace o studiu bude poskytovat od 13:30 do 15:00 hod. studijní oddělení. Zodpovídá JUDr. Dana Macharová.

Informační centrum nahradí v odpoledním programu studentští informátoři u vstupu do budovy MFF Ke Karlovu 5 a v areálu Troja.

Za celkovou koordinaci příprav a průběhu Dne otevřených dveří 2007 a za vyhodnocení DOD zodpovídají PhDr. Alena Havlíčková a RNDr. Stanislav Zelenda.

Za propagaci DOD na středních školách, za přípravu centrálních informačních a propagačních materiálů a jejich včasnou distribuci do 10. 11. 2007 zodpovídají za OVVP Mgr. Martin Krsek a Pavol Habuda. Koordinátoři sestaví program v budovách a odevzdají ho na OVVP p. Pavolu Habudovi do 25. 10. 2007. Konečná korektura programu bude provedena nejpozději do 2. 11. 2007.

Za úklid poslucháren a hlavních prostor fakulty (vestibuly, chodby, apod.) zodpovídá Ing. Jindřich Porubský (správa budov).

Za výrobu tiskovin a výrobu ostatních informačních a propagačních materiálů zodpovídají p. Pavol Habuda a PhDr. Alena Havlíčková.

Příkaz nabývá účinnosti dne 17. 10. 2007

Navrhovatel: PhDr. Alena Havlíčková

Příkaz byl schválen dne 17. 10. 2007

Vydán dne 17. 10. 2007

Schválil:

prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
děkan fakulty