Neplatí od 15. 8. 2011.

Příkaz děkana 4/2005

Inventarizace dlouhodobého majetku a drobného dlouhodobého majetku

V souladu s plánem inventarizačních prací na MFF pro rok 2005 vydávám příkaz k provedení a zpracování inventarizace majetku, závazků a pohledávek.

Inventarizace dlouhodobého majetku a drobného dlouhodobého majetku

Fyzické inventuře k 31. 10. 2005, je bezpodmínečně nutné věnovat maximální pozornost vzhledem k tomu, že v objektech UK MFF došlo k dalším stavebním úpravám a stěhování pracovišť. K zajištění úkolů spojených s inventarizací jsem jmenoval dílčí inventarizační komise (DIK), jejich jmenný seznam je uveden v příloze tohoto příkazu.

Inventurní soupisy jsou i nadále zpracovány v programu FIS. Podkladem pro provádění fyzických inventur budou sloužit DIK sestavy osobních listů dle druhu majetku (sestava FIS 5317/05801) a položkový seznam dlouhodobého majetku (sestava FIS 5029/05801). DIK porovná a odsouhlasí fyzicky nalezené hospodářské prostředky s inventárními čísly, která jsou uvedena v sestavě.

Zjištěné inventarizační rozdíly (manka a přebytky) oproti inventárním sestavám sepíše DIK spolu se zdůvodněním do tiskopisu PROTOKOL (prohlášení). Tento protokol bude přílohou Inventárního zápisu DIK o provedení fyzické inventury.

DIK zahájí činnost ihned po obdržení sestav z úseku správy majetku.

Odsouhlasené sestavy osobních listů dle druhů majetku (5317/05801), podepsané odpovědným pracovníkem a dílčí inventarizační komisí odevzdají DIK úseku majetku samostatně za dlouhodobý majetek a drobný dlouhodobý majetek v jednom vyhotovení nejdéle do 6. ledna 2006. Zároveň se sestavami 5317/05801 odevzdá DIK i vyplněný a podepsaný Inventární zápis DIK o provedení fyzické inventury a to opět samostatně za dlouhodobý majetek a drobný dlouhodobý majetek.

Sestavy FIS 5029/05801- položkový seznam dlouhodobého majetku si pracoviště ponechají.

Datum pro předání výsledku inventarizace musí všechna pracoviště dodržet, protože výsledky za jednotlivá pracoviště musí být zpracovány do závěrečného protokolu o inventarizaci a výsledky vyhodnoceny ÚIK tak, aby závěrečný protokol po schválení, mohl být předán děkanem MFF kvestorovi univerzity k dalšímu projednání.

Hutní materiál ve správě Vakuum Praha - k 31. 12. 2005

Před zahájením inventarizace předloží hmotně odpovědný pracovník písemné prohlášení o tom, že všechny doklady, týkající se pohybu zásob ke dni inventarizace, odevzdal k zaúčtování a všechny výdejky jsou zachyceny na počítačových sjetinách. DIK bude postupovat tak, že zjištěný stav materiálových zásob fyzickou inventurou (přepočítáním, převážením, přeměřením) zapíše na sjetinu a zápis ošifruje. Předseda DIK po ukončení inventarizace vyplní Zápis o výsledku inventarizace, ke kterému přiloží sjetinu materiálových zásob. Zápis včetně sjetiny pak předá v jednom vyhotovení správě majetku - do týdne po ukončení inventury.

V případě inventarizačních rozdílů, předloží hmotně odpovědný pracovník písemné zdůvodnění a návrh na opatření jako nedílnou součást zápisu o provedené inventarizaci.

Vydavatelství REPRO - k 31. 12. 2005

S ohledem na termín účetního vypořádání prodeje, musí být inventura zásob knižních publikací a prodejny kancelářských potřeb včetně vyúčtování tržeb z prodeje provedena do 6.ledna 2006 (vč.vyhotovení Zápisu o výsledku inventarizace a předání správě majetku) Součástí inventarizace musí být i odsouhlasený stav publikací předaných do jednotlivých smluvních prodejen mimo MFF.

Sklad potravin PROFDUM k 30. 11. 2005

Vzhledem k náročnosti bude fyzická inventura skladu potravin provedena k 30. 11. 2005. DIK porovná a odsouhlasí skutečný stav zásob se sjetinou (přepočítáním, převážením). Předseda DIK po ukončení inventarizace vyhotoví Zápis o výsledku inventarizace, ke kterému přiloží sjetinu skladu potravin. Zápis spolu se sjetinou předá v jednom vyhotovení správě majetku do týdne po ukončení inventury. V případě inventarizačních rozdílů, předloží hmotně odpovědný pracovník písemné zdůvodnění a návrh na opatření jako nedílnou součást zápisu o výsledku inventarizace. Odsouhlasení zásob potravin s účetní evidencí je třeba doložit dodacími listy k nevyfakturovaným dodávkám, případně výdejkami za vratné obaly.

Dokladová inventura účtů k 31. 12. 2005

Dokladová inventura stavu účtů k 31. 12. 2005 (závazků a pohledávek) bude provedena k 16.01.2006. Na závěr inventury provede DIK zápis o provedení dokladové inventury. Zápis schválený vedoucím HO předá DIK v jednom vyhotovení správě majetku. V případě nesrovnalostí na účtech, navrhne vedoucí HO opatření, které projedná s tajemníkem fakulty . Tato opatření budou nedílnou součástí zápisu.

Inventarizace pokladní hotovosti a stravenek (provádí se čtvrtletně) k 31. 12. 2005

Při inventuře pokladní hotovosti se zjišťuje skutečný stav přepočítáním peněz, odsouhlasením celkové částky se zápisem v pokladním deníku s účtem 211 podle jednotlivých měn se zaúčtováním kurzových rozdílů.

U stravenek se porovná skutečný stav s operativní evidencí stravenek a účtem 213. DIK předá Zápis o výsledku inventarizace v jednom vyhotovení správě majetku.

Evidence lihu na MFF k 31. 12. 2005

Evidence nákupu a výdeje (spotřebě) lihu za rok 2005 bude zpracována ve výkazu o spotřebě lihu podle jednotlivých pracovišť, účelu a návazně bude vyhotoven záznam pro účely osvobození od spotřební daně.

ÚIK zpracuje závěrečný protokol o výsledku inventarizace, který bude obsahovat termíny provedení, vyhodnocení výsledků, nápravná opatření, návrh na vypořádání inventurních rozdílů. Vedoucí HO odpovídá za účetní vypořádání inventarizačních rozdílů do účetní závěrky za měsíc prosinec 2005.

 Prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
děkan MFF UK
Příloha: DIK Praha, 20. října 2005

ÚIK a DIK pro inventarizaci k 31. 10. 2005 na pracovištích MFF jmenuji takto:

Ústřední inventarizační komise

předseda : Ing. M. Pfeffer, CSc.
členové : RNDr. P. Zinburg, K. Strečko
101 - Astronomický ústav UK
předseda DIK : Doc. RNDr. A. Mészáros, DrSc.
členové : H. Mifková

102 - Fyzikální ústav UK
předseda DIK : H. Kučerová
členové : M. Černý

103 - Kabinet výuky a obecné fyziky
předseda DIK : Ing. B. Kurka
členové : RNDr. P. Zinburg

104 - Katedra didaktiky fyziky
předseda DIK : RNDr. Z. Drozd, Ph.D.
členové : Ing. L. Němec, L. Malečková

105 - Katedra elektroniky a vakuové fyziky
předseda DIK : J. Sedláčková
členové : M. Chvalkovská, RNDr. L. Peksa, CSc.

106 - Katedra fyziky kovů
předseda DIK : Ing. J. Buriánek
členové : Mgr. M. Hájek

107 - Katedra fyziky nízkých teplot
předseda DIK : Mgr. J. Janotová
členové : J. Hankeová

109 - Katedra fyziky elektronových struktur
předseda DIK : Doc. RNDr. P. Svoboda, CSc.
členové : J. Matlák, Š. Sechovský

110 - Katedra makromolekulátní fyziky
předseda DIK : M. Ublanská
členové : A. Aulická

111 - Katedra geofyziky
předseda DIK : RNDr. V. Plicka, Ph.D.
členové : RNDr. L. Hanyk, Ph.D.

113 - Katedra chemické fyziky a optiky
předseda DIK : M. Šmiedová
členové : RNDr. E. Uhlířová

114 - Ústav částicové a jaderné fyziky
předseda DIK : M. Navrátilová
členové : I. Vavříková

115 - Katedra meteorologie a ochrany prostředí
předseda DIK : RNDr. T. Halenka, CSc.
členové : Mgr. J. Mikšovský, Ph.D., J. Karnoltová

116 - Ústav teoretické fyziky
předseda DIK : Mgr. M. Žofka, Ph.D.
členové : Mgr. D. Heyrovský, Ph.D.

201 - Kabinet software a výuky informatiky
předseda DIK : RNDr. T. Dvořák, CSc.
členové : B. Žižková

202 - Katedra aplikované matematiky
předseda DIK : H. Čásenská
členové : RNDr. N. Krylová, CSc.

204 - Katedra softwarového inženýrství
předseda DIK : Prof. RNDr. J. Pokorný, CSc.
členové : RNDr. Ing. J. Peterka, J. Dejmková

205 - Katedra teoretické informatiky a matematické logiky
předseda DIK : Mgr. V. Majerech, Dr.
členové : Mgr. M. Vomlelová, Ph.D.

206 - Středisko informatické sítě a laboratoří
předseda DIK : Ing. F. Šebek
členové : RNDr. O. Matouš

207 - Ústav formální a aplikované lingvistiky
předseda DIK : RNDr. V. Kuboň, Ph.D.
členové : Mgr. M. Fučík, K. Králíková, prom.fil.

301 - Katedra algebry
předseda DIK : RNDr. E. Nováková
členové : E. Ramešová

302 - Katedra didaktiky matematiky
předseda DIK : RNDr. J. Robová, CSc.
členové : E. Kovaříková

303 - Katedra matematické analýzy
předseda DIK : Doc. RNDr. Z. Vlášek, CSc.
členové : Doc. RNDr. P. Pyrih, CSc., H. Pištěková

304 - Katedra numerické matematiky
předseda DIK : Mgr. P. Knobloch, Dr.
členové : E. Plandorová

305 - Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky
předseda DIK : Doc. RNDr. P. Lachout, CSc.
členové : RNDr. Z. Pawlas, Ph.D., H. Jandová

3052 - Euromise
předseda DIK : J. Golková
členové : J. Kurucová

306 - Matematický ústav UK
předseda DIK : J. Šťastná
členové : RNDr. P. Somberg, Ph.D., RNDr. O. Ulrych

402 - ITI
předseda DIK : H. Polišenská
členové : Mgr. R. Babilon

511 - knihovna
předseda DIK : R. Surynková
členové : Mgr.J. Kuča, J. Švecová, H. Rašková, PhDr. P. Möllerová

512 - Kabinet jazykové přípravy
předseda DIK : J. Hankeová
členové : PhDr. A. Křepínská, CSc., PhDr. L. Váchalovská, CSc.

513 - Katedra tělesné výchovy
předseda DIK : Mgr. Z. Vaníčková
členové : Mgr. P. Kovář

611 - Optická a sklářská dílna fakulty
předseda DIK : J. Ulrych
členové : I. Kubínová

612 - Reprografické středisko fakulty
předseda DIK : H. Petránková
členové : F. Kreuziger

613 - Profdum
předseda DIK : A. Kršková
členové : D. Tůmová, M. Brabcová, M. Kalejová, D.Komorádová, I. Kellerová,
K. Kellerová
700 - Děkanát
předseda DIK : T. Pávková
členové : P. Trojánková, M. Tomášková

7311 - Správa budov Karlov
předseda DIK : V. Šestáková
členové : P. Smolák

7312 - Správa budov Karlín
předseda DIK : K. Sobota
členové : L. Včelička

7313 - Správa budov MS
předseda DIK : F. Nevrlý
členové : L. Hájek

7314 - Správa budov Troja
předseda DIK : L. Bedrníková
členové : H. Mošnová

7315 - Mariánská
předseda DIK : P. Thér
členové : D. Vágnerová

902 - Gymnázium B. Bolzana
předseda DIK : M. Růžička
členové : M. Vašák

902 - Mossb.laboratoř
předseda DIK : Mgr. J. Janotová
členové : J. Hankeová

905 - Sdružení Vakuum
předseda DIK : J. Hajský
členové : J. Vavřička

0011 - SKAS
předseda DIK : jmenovací dekret
členové : jmenovací dekret

Ostatní dílčí inventarizační komise


Hutní materiál ve správě Vakuum Praha - k 31. 12. 2005
předseda DIK : J. Hajský
členové : J. Vavřička
odpov. pracovník: J. Salfický

Pokladní hotovost a stravenky - čvrtletně
předseda DIK : jmenovací dekret
členové : jmenovací dekret
odpov.pracovník: M. Prágerová, L. Bedrníková

Vydavatelství Repro - k 31. 12. 2005
předseda DIK : H. Petránková
členové : F. Kreuziger
odpov.pracovník: H. Marešová

Sklad potravin PROFDUM - k 30. 11. 2005
předseda DIK : A. Kršková
členové : M. Kalejová, D. Komorádová, I. Kellerová, K. Kellerová
odpov.pracovník: M. Brabcová, D. Tůmová

Dokladová inventura účtů - k 31. 12. 2005
předseda DIK : Z. Kašparová
členové : S. Hejbalová, J. Svobodová
odpov.pracovník: ing. D. Lanková

Evidence lihu na MFF - k 31. 12. 2005
předseda DIK : Ing. F. Grus
členové : L. Bedrníková