Neplatí od 8. 11. 2006.

Příkaz děkana 4/2004

Závěry z prohlídky zaměřené na požární prevenci, bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Při prohlídce objektů fakulty v areálu Trója a Ke Karlovu 3 a 5 byly komisí zjištěny závady, jejichž soupis je přílohou k tomuto příkazu.

Ukládám vedoucím pracovišť MFF, aby v rozsahu své působnosti zajistili odstranění zjištěných závad v daných termínech a o výsledku mi podali písemnou zprávu prostřednictvím referenta požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pana Leoše Hájka.

 prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc.
děkan MFF UK

Za správnost:
Leoš Hájek
(tel.: 2191-4201, e-mail: hajek@dekanat.mff.cuni.cz )

Příloha příkazu děkana 4/2004 (neplatí od 8. 11. 2006) ve formátu PDF