Neplatí od 31. 12. 2010.

Příkaz děkana 3/2010

Organizačně administrativní opatření k nahlížení do materiálů v rámci přijímacího řízení pro akademický rok 2010/2011

Na základě § 50 odst. 6 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, má uchazeč právo nahlédnout do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu.

Čl. 10 Řádu přijímacího řízení Univerzity Karlovy zní:

  1. Uchazeč má právo požádat o nahlédnutí do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu, a to do jednoho měsíce ode dne doručení rozhodnutí děkana podle čl. 9, tato lhůta neběží ode dne podání žádosti o přezkoumání rozhodnutí děkana do desátého dne, následujícího po dni, kdy bylo doručeno rozhodnutí v přezkumném řízení; fakulta uchazeči toto nahlédnutí umožní nejpozději do dvou měsíců ode dne, kdy o nahlédnutí požádal. Požádá-li však uchazeč o nahlédnutí do 7 dnů ode dne doručení rozhodnutí děkana podle čl. 9, umožní mu fakulta toto nahlédnutí do 28 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.
  2. Pod pojmem
    1. „nahlédnout“ se rozumí pročítat tyto materiály a pořizovat si z nich výpisky,
    2. „materiály“ se rozumí veškeré materiály, jež byly součástí přihlášky, dále texty veškerých písemných testů vypracované uchazečem včetně jejich zadání, písemné hodnocení uchazeče examinátory nebo jejich formalizované poznámky, pokud jsou fakultou vedeny, včetně hodnocení všech forem zkoušky, zápis o přijímací zkoušce, pořadník a další dle fakultních předpisů.
  3. Nahlížet do materiálů smí jen uchazeč, a to pouze ve vyhrazených prostorách fakulty za přítomnosti děkanem pověřeného zaměstnance. Organizačně administrativní náležitosti stanoví opatření děkana.
  4. Pro nahlédnutí do materiálů podle odstavce 1 musí být vytvořeny vhodné podmínky a stanovena přiměřená lhůta, která nesmí být kratší než 45 minut.
  5. Namísto postupu podle odstavců 2. až 4. mohou být uchazečům vydány kopie požadovaných materiálů, pokud jsou uvedeny v odstavci 2. písm. b); fakulta kopie vydá vždy, jestliže nemůže dodržet lhůty uvedené v odstavci 1.
  6. Organizačně administrativní náležitosti stanoví opatření děkana, které se zveřejňuje na úřední desce fakulty.

Uchazeči o studium, kteří si podali přihlášku ke studiu pro akademický rok 2010/2011 na Matematicko-fyzikální fakultu, budou moci nahlížet do svých materiálů v zákonné lhůtě v době od 12. 7. 2010, a to v následujících úředních hodinách:

pondělí   13.00 – 14.00
úterý 9.00 – 10.30 13.00 – 14.00
čtvrtek 9.00 – 10.30 13.00 – 14.00

Nahlížení do materiálů bude zajištěno pro zájemce na studijním oddělení Matematicko – fyzikální fakulty, Ke Karlovu 3, Praha 2, pracovnicemi studijního oddělení.

Tento příkaz nabývá platnosti dnem vydání a účinnosti od 12. 7. 2010.
Platnosti příkaz pozbývá dnem splnění účelu, ke kterému byl vydán, nejpozději pak dnem 31. 12. 2010.

Navrhovatel: prof. RNDr. Lubomír Skála, DrSc., proděkan pro koncepci studia

V Praze dne 8. 4. 2010

Schválil:

prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
děkan