Neplatí od 15. 8. 2011.

Příkaz děkana 3/2007

Organizační změna útvaru 721 – Sekretariát

Obsah:

  1. Předmět úpravy
  2. Provedení a kontrola
  3. Závěrečná ustanovení

I. Předmět úpravy

S ohledem na dlouhodobě nepříznivou ekonomickou situaci vozového parku fakulty ruším s účinností od 1. srpna 2007 systemizované pracovní místo řidiče.

Řidič bude fungovat v normálním provozním režimu do 31. července 2007. Po tomto datu bude odvoz fakultní pošty a ostatních věcí zajišťován smluvním partnerem.

II. Provedení a kontrola

Provedením a kontrolou tohoto příkazu pověřuji vedoucího personálního oddělení.

III. Závěrečná ustanovení

Příkaz nabývá účinnosti dne 1. června 2007.

Navrhovatel: Mgr. T. Jančák

Příkaz byl schválen dne: 28. 5. 2007

Vydán dne: 28. 5. 2007

Schválil:

 prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
děkan MFF UK