Neplatí od 1. 4. 2009, viz Příkaz děkana 2/2009.

Příkaz děkana 3/2006

Kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a kontrola požární ochrany

V Praze dne 17. března 2006

V souladu se zákonem o požární ochraně č. 67/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů a pokynu kvestora UK v Praze, se ukládá v roce 2006 provést kontrolu požární prevence a kontrolu bezpečnosti práce na MFF.

K tomuto účelu ustavuji komisi ve složení:

předseda:prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc., děkan
členové:Ivo Linx, odborně způsobilá osoba v požární ochraně
 Leoš Hájek, referent BOZP a PO
 Pavel Thér, energetik
 Ing. Bohumil Kurka.

Kontroly se zúčastní požární preventisté:

Jan Šlechta (katedrový objekt a posluchárny)
Oldřich Hejhal (objekt bývalých vývojových dílen)
Jiří Šlechta (objekt tzv. těžkých laboratoří)
Ing. Bohumil Kurka (Ke Karlovu 3)
Ing. Jaromír Buriánek (Ke Karlovu 5)
Ladislav David (Sokolovska 83)
RNDr. Jan Hric, CSc. (Malostranské nám. 25).

Kontrola bude provedena v následujících termínech:

11. 5. od 9.00 hod. - objekt poslucháren, katedrový objekt a objekt skladů v areálu Troja
12. 5. od 9.00 hod. - objekty býv. VD, TL, Kryogenní pavilon v areálu Troja
15. 6. od 9.00 hod. - Ke Karlovu 3
16. 6. od 9.00 hod. - Ke Karlovu 5
9. 11. od 9.00 hod. - Sokolovská 83
10. 11. od 9.00 hod. - Malostranské nám. 25.

Pro provedení kontroly zajistí vedoucí pracovišť a správa budov následující:

 • zajistí přístup do všech prostor pracovišť a budov,
 • soustředí u sekretářek tyto materiály:
  • záznamy o školení zaměstnanců z požární ochrany,
  • záznamové listy BOZP o poučení a přezkoušení pracovníků,
  • záznamy o provedených zkouškách na RA pracovištích,
  • záznamy o preventivních lékařských prohlídkách na rizikových pracovištích,
  • záznamy o provedené revizi ručního elektrického nářadí, spotřebičů přenosných, spotřebičů nepřenosných a připevněných podle ČSN 33 1500.

Nájemci umožní komisi vstup do pronajatých prostor pro provedení požární kontroly.

 prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
děkan fakulty
Za správnost: Leoš Hájek, referent PO a BOZP