Neplatí od 29. 8. 2006, viz Pokyn děkana č. 1/2006.

Příkaz děkana 3/2005

Závěry z prohlídky zaměřené na požární prevenci, bezpečnost a ochranu zdraví při práci

V Praze dne 16. června 2005
Čj. 93/TP/MFF

Při prohlídce objektů fakulty v areálu Troja a Ke Karlovu 3 a 5 byly komisí zjištěny závady, jejichž soupis je přílohou k tomuto příkazu.

Ukládám vedoucím pracovišť MFF, aby v rozsahu své působnosti zajistili odstranění zjištěných závad v daných termínech a o výsledku mi podali písemnou zprávu prostřednictvím referenta požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci p. Leoše Hájka.

 prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc.
děkan MFF UK

Za správnost: Leoš Hájek (tel.: 22191-4201, e-mail: hajek@dekanat.mff.cuni.cz)

Příloha k příkazu děkana č. 3/2005
Zápis z jednání komise požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

I. VŠEOBECNÉ POKYNY
 • Vedoucí zaměstnanci jsou odpovědní za požární ochranu a bezpečnost práce na svých pracovištích.
 • Je zakázáno pokládat na podlahy rohožky nebo jiné jejich náhrady, např. koberečky, utěrky a jiné textilní podložky. Umístění odpovídajících rohoží zajistí a provede pouze správa budov.
 • Množství tlakových lahví s hořlavými nebo hoření podporujícími plyny nesmí převýšit 100 litrů v jednom prostoru nebo požárním úseku. Vstupní dveře musejí být opatřeny výstražnými smaltovanými tabulkami s označením druhu plynu.
  Prodejna bezpečnostních tabulek: U Vodárny 6, Praha 3, 224 257 766, www.tabulky.cz.
 • Množství hořlavých kapalin při uložení více jak 250 litrů v jednom prostoru musí být v souladu s ČSN 078304 a ČSN 650201.
 • Je zakázáno používat různé přinesené elektrické přímotopné spotřebiče a ponorné vařiče.
 • Je zakázáno pracovat na odkrytých elektrických zařízeních pod napětím.
 • Povolení pro používání elektrických spotřebičů vydaná před rokem 2000 jsou neplatná.
 • Všechny používané elektrické vařiče a přímotopné spotřebiče musejí být schváleny a povoleny energetikem Pavlem Thérem.
  Ke schválení el. spotřebiče vedoucí pracoviště předloží:
  • zdůvodnění používání el. spotřebiče,
  • záznam o revizi elektrického spotřebiče dle ČSN 331610,
  • evidenční číslo spotřebiče,
  • jméno vedoucího zaměstnance odpovědného za provoz el. spotřebiče,
  • číslo místnosti, kde bude el. spotřebič používán.
  Tomuto opatření nepodléhají:
  elektrické varné konvice do příkonu 2000 W, kávovary a mikrovlnné trouby.
  Jejich provoz je umožněn bez povolení.
 • Únikové cesty musejí být volné. Není přípustné na chodbách ukládat nábytek, krabice a jiný materiál.
 • Manipulační prostory před uzávěry vody, plynu a rozvaděči el. proudu musejí být trvale přístupné, (nesmějí být zastavovány nábytkem a pod.).
 • Rozvody energií a jiných médií musejí být označeny podle příslušné ČSN.
 • Pracovny, provozní místnosti musejí být označeny jmenovkou a názvem útvaru.

Je nepřípustné odkládat nepoužívané věci a krabice od počítačů na chodbách a v areálu Troja do vestavěných skříní. Je tím porušován zákon o požární ochraně a příkaz děkana MFF č. 1/2002 a navíc je nepříznivě ovlivňováno životní prostředí.

Pro odvezení většího množství nepotřebných věcí zajistí správa budov přistavení kontejneru na základě požadavku pracoviště.

Při likvidaci nebezpečného odpadu je nutné kontaktovat např. EKO - F, a.s., Praha (tel.: 234312131,724233646, e-mail: sefr@ecof.cz, další informace jsou na adrese: www.ecof.cz).

II. ZÁVADY V JEDNOTLIVÝCH BUDOVÁCH
Areál Trója
Správa budov
Katedrový objekt (KO):
 • zajistit výměnu nebo opravu vstupních požárních dveří do katedrového objektu v 1.NP a 2.NP. Oprava je na správě budov v jednání od r. 2003. Vzhledem k tomu, že se jedná o závažné porušení únikové cesty, komise doporučuje urychlené jednání o zajištění opravy; T: 30.7. 2005
 • dokončit opravu těsnění u některých požárních dveří; T: 30. 6. 2005
 • označit skříně s technickými rozvody dle skutečnosti: T: 30. 6. 2005
 • doložit na "Evidenčním listu" kontroly požárních dveří; T: 30. 6. 2005
Vývojové dílny (VD):
 • uzavřít vysokonapěťové rozvaděče u vchodu do OSD; T: 10. 6. 2005
 • dokončit zajištění hasicích přístrojů proti pádu; T: 30. 7. 2005
 • dokončit opravy závad na požárních dveřích; T: 30. 12. 2005
 • doplnit označení únikových cest výstražnými tabulkami; T: 30. 7. 2005
Těžké laboratoře (TL):
 • dokončit opravu požárních dveře a doplnit samozavírače; T: 30. 7. 2005
 • označit náhradní únikovou cestu oknem ve 2NP; T: 30. 7. 2005
 • zprovoznit zámky u hydrantových skříní; T: 15. 7. 2005
 • dokončit značení únikových cest luminiscenčními tabulkami; T: 30. 7. 2005
 • označit manipulační prostory (skříně) s technickými rozvody dle skutečnosti; T: 30. 6. 2005
Kompresorovna:
 • označit místnost názvem "Kompresorovna" a "Stlačený vzduch"; T: 30. 7. 2005
 • doplnit příruční lékárničku; T: 30. 6. 2005
Kotelna:
 • předložit "Provozní řád" pro plynovou kotelnu, který vyhovuje novým předpisům podle ČSN 070703; T: 30. 6. 2005
Sklady:
 • označit sklady podle pasportizace; T: 30. 6. 2005.
ÚTF
 • vyklidit manipulační prostory (skříně) s technickými rozvody; T: 30. 6. 2005
KMF
 • vyklidit manipulační prostory (skříně) s technickými rozvody; T: 30. 6. 2005
 • neukládat před požární hydranty a manipulační prostory nábytek, nástěnky; T: 15. 6. 2005
 • doplnit ochranné prostředky (brýle, štít, rukavice) v laboratoři TL; T: 15. 6. 2005
KEVF
 • dodržovat "zákaz kouření" ve všech prostorách objektu. Upozornit zaměstnance na tento zákaz. T: 10. 6. 2005. Zákaz kouření porušen ve 4. podlaží
 • doplnit označení místnosti s tlakovými lahvemi počet a druh plynu v 5. podlaží; T: 15. 6. 2005
 • používat a skladovat chemické látky a jejich označení podle zákona 158/98 Sb., o chemických látkách a přípravcích; T: 15. 6. 2005 ( porušení zákona zjištěno v laboratořích TL m. č. 3O8/a, 305).
 • označit tlakovou láhev s Ar smaltovanou tabulkou podle ČSN, TL m. č. 304; T: 15. 6. 2005
 • odstranit z regálu těžké plechové bedny nad vchodem do TL m. č. 301; T: 10. 6. 2005 (hrozí zřícení a úrazy)
ÚČJF
 • označit místnosti jmenovkou a vyznačit pracoviště v TL; T: 30. 6. 2005
ČVUT
 • odstranit nástěnky a nábytek před manipulačním prostorem (skříně) s technickými rozvody a požárním hydrantem ve 3 NP a v 7 NP; T: 15. 6. 2005
Ke Karlovu 3
Správa budov
 • zajistit dokončení jednotného značení výstražnými luminiscenčními tabulkami ve spolupráci s architektem ing. Vránou; T: 30. 7. 2005
 • doplnit klíč v bezpečnostní skřínce u zadních dveří z knihovny; T: 30. 6. 2005
 • zajistit opravu střechy u kóje pro plyny ve dvoře Ke Karlovu 5; T: 30. 7. 2005
Sportovní areál Karlov
 • označit vstupní dveře tabulkou "zákaz kouření"; T: 15. 6. 2005
 • označit luminiscenční tabulkou směr úniku; T: 30. 6. 2005
KVOF
 • provést nové školení zaměstnanců z požární ochrany; T: 30. 7. 2005
Ke Karlovu 5
FÚ UK a KFK
 • zajistit uklizení kójí pro plyny ve spolupráci s KFK a nechat ekologicky zlikvidovat nepotřebné tlakové láhve; T: 30. 7. 2005
KFNT
 • laboratoř (vedoucí: doc. RNDr. Ivana Stulíková, CSc.) - označit vstupní dveře smaltovanou tabulkou Ar podle ČSN; T:15. 6. 2005.
Mimořádný úkol

Správa budov ve spolupráci s technikem PO, BOZP a odborným poradcem v PO, vypracují podle nové pasportizace grafické znázornění únikových cest, operativní karty, požární poplachové směrnice; T: 30. 8. 2005.

Zápis byl proveden na základě prohlídky objektů Troja a Ke Karlovu 3 a 5 komisí jmenovanou děkanem MFF ve složení: Miroslav Doležal, Leoš Hájek, Ing. Bohumil Kurka, Ivo Linx, Petr Smolák a Vlasta Šestáková.

V Praze dne 16. června 2005

 prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc.
děkan MFF UK