Neplatí od 1. 1. 2010.

Příkaz děkana 2/2009

Kontrola požární ochrany a bezpečnosti práce na UK v Praze, MFF

V souladu se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, a podle pokynu kvestora UK v Praze se ukládá v roce 2009 provedení kontroly požární prevence a bezpečnosti práce.

K tomuto účelu ustanovuji komisi ve složení:

předseda:
prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
členové:
Ivo Linx, odborně způsobilá osoba v požární ochraně
Leoš Hájek, referent BOZP a PO
Pavel Thér, energetik
Ing. Bohumil Kurka.

Kontroly se zúčastní požární preventisté:

 • Ivan Trnka (katedrový objekt a posluchárny)
 • Eduard Vaněček (býv. vývojové dílny - VD)
 • Jiří Šlechta (tzv. těžké laboratoře - TL)
 • Ing. Bohumil Kurka (Ke Karlovu 3)
 • Ing. Jaromír Buriánek (Ke Karlovu 5)
 • Lubomír Křáp (Sokolovská 83)
 • RNDr. Jan Hric, CSc. (Malostranské nám. 25).

Kontrola bude provedena v následujících termínech:


21. 5. od 9.00 hod. - objekt poslucháren, katedrový objekt a objekt skladů v areálu Troja
22. 5. od 9.00 hod. - objekty VD, TL, Kryogenní pavilon v areálu Troja
4. 6. od 9.00 hod. - Ke Karlovu 3
5. 6. od 9.00 hod. - Ke Karlovu 5
8. 10. od 9.00 hod. - Sokolovská 83
9. 10. od 9.00 hod. - Malostranské nám. 25

Pro provedení kontroly vedoucí pracovišť a správa budov:

 • zajistí přístup do všech prostor pracovišť a budov,
 • soustředí u sekretářek tyto materiály:
  • záznamy o školení zaměstnanců z požární ochrany,
  • záznamové listy BOZP o poučení a přezkoušení pracovníků,
  • záznamy o provedených zkouškách na RA pracovištích,
  • záznamy o preventivních lékařských prohlídkách,
  • záznamy o provedené revizi a kontrole elektrických spotřebičů podle pokynu tajemníka č. 1/2006.

Nájemci umožní komisi vstup do pronajatých prostor pro provedení požární kontroly.

Navrhovatel: Leoš Hájek, referent PO a BOZP

Příkaz byl vydán dne 1. 4. 2009 a je platný dnem vydání. Platnosti příkaz pozbývá dnem splnění účelu, ke kterému byl vydán, nejpozději pak dnem 31. 12. 2009.

Současně k 1. 4. 2009 pozbývají platnosti následující výnosy: Pokyn děkana č. 1/2006, Příkaz děkana č. 3/2006, Příkaz děkana č. 5/2006, Příkaz děkana č. 12/2006, Příkaz děkana č. 1/2007 a Příkaz děkana č. 3/2008.

Schválil: