Neplatí od 15. 8. 2011.

Příkaz děkana 2/2006

K provedení kontrolní akce

V Praze dne 24. února 2006

V souladu se schváleným plánem kontrolní činnosti na r. 2006 stanovím následující zásady k zabezpečení kontrolní akce č. 2:

  1. Provést celkovou revizi všech dosud platných interních předpisů MFF UK, vydaných děkanem a tajemníkem fakulty za součinnosti všech vedoucích pracovníků a zaměstnanců, odpovědných za vydání a aktualizaci interních předpisů.
  2. Cílem kontroly je ověření dodržování platných zákonných úprav, zejména zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, a vnitřních předpisů MFF UK.
  3. Za tím účelem jmenuji kontrolní skupinu ve složení: RNDr. Petr Karas, tajemník fakulty; JUDr. Jolana Kludská, pracovnice referátu interního auditu a právních služeb; Ing. Dana Lanková, vedoucí hospodářského oddělení.
  4. Koordinací této kontrolní akce pověřuji JUDr. Jolanu Kludskou.
  5. Kontrola bude provedena v termínu od 1. 3. 2006 do 30. 6. 2006.

 prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
děkan fakulty

Příloha: program kontroly

Program kontrolní akce č. 2/2006

Název kontrolní akce:
Celková revize všech interních předpisů MFF UK, vydaných děkanem a tajemníkem fakulty.

Cíl kontroly:
Dodržování zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších právních předpisů, a vnitřních předpisů MFF UK, zejména Směrnice děkana č. 4/2005, o vydávání interních předpisů, a splnění nápravných opatření, uvedených v Opatření děkana ze dne 13. 12. 2004 k nápravě nedostatků zjištěných útvarem hlavního kontrolora Univerzity Karlovy v Praze při kontrolní akci č. 5/2004, bod 3 a 4.

Kontrolovaný objekt:
Všechny výše uvedené platné interní předpisy.

Kontrolované období:
Od 1. 1. 1997 do 31. 12. 2005.

Časový plán kontroly:
Přípravné období: od 24. 2. 2006 do 28. 2. 2006 (vyžádání a studium materiálů) vlastní kontrola: od 1. 3. 2006 do 30. 6. 2006 (rutinní kontrola, příprava protokolu).

Protokol k datu: 30. 6. 2006

Uzavření kontroly k datu: 30. 6. 2006

Kontrolní skupina:
vedoucí - JUDr. Jolana Kludská, referát interního auditu a právních služeb
členové - RNDr. Petr Karas, tajemník
Ing. Dana Lanková, vedoucí hospodářského oddělení.

Zpracoval a schválil: JUDr. J. Kludská

Rozdělovník:

  • děkan fakulty
  • členové kontrolní skupiny

V Praze dne 24. února 2006