Neplatí od 15. 8. 2011.

Příkaz děkana 13/2006

Rozpočtové provizorium

Obsah:

I. Rozsah platnosti
II. Omezení čerpání prostředků
III. Účinnost a kontrola

I. Rozsah platnosti

V souladu s Pravidly hospodaření Univerzity Karlovy vyhlašuji toto rozpočtové provizorium, které je závazné pro všechny pracovníky pověřené správou dílčích rozpočtů hlavní činnosti MFF a dále pro pracovníky, zodpovědné za doplňkovou činnost.

Omezení se nevztahuje na čerpání účelových prostředků, které je samostatně upraveno smlouvou s poskytovatelem.

II. Omezení čerpání prostředků

  1. Čerpání mzdových prostředků v rozsahu závazných platných pracovních smluv.
    Výjimky nezbytné pro zajištění pedagogické a vědecké činnosti fakulty povoluje na základě individuálního projednání děkan.
  2. Měsíční čerpání mzdových prostředků nesmí přesáhnout jednu dvanáctinu rozpočtu mzdových prostředků pracoviště v roce 2006 (u doplňkové činnosti jednu dvanáctinu vynaložených mzdových nákladů v roce 2006).
  3. Budou vyplácena přiznaná stipendia doktorandů a studentů.
  4. Rozsah vyplácených účelových stipendií stanoví proděkan pro studijní záležitosti.
  5. Měsíční limit čerpání provozních prostředků stanovuji na jednu patnáctinu hodnoty rozpočtu provozních prostředků pracoviště v roce 2006 (u doplňkové činnosti jedné patnáctiny vynaložených provozních prostředků v roce 2006).
  6. Opodstatněné výjimky pro čerpání provozních prostředků povoluje na základě individuálního projednání tajemník fakulty.

III. Účinnost a kontrola

Příkaz nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2007 a pozbude platnosti dnem schválení řádného rozpočtu pro rok 2007 akademickým senátem MFF.

Za kontrolu dodržování tohoto příkazu odpovídá tajemník fakulty.

Navrhovatel: Ing. Dana Lanková

Příkaz byl schválen dne: 29. 12. 2006

Vydán dne: 29. 12. 2006

Schválil: