Neplatí od 1. 4. 2009, viz Příkaz děkana 2/2009.

Příkaz děkana 12/2006

K odstranění závad, zjištěných při kontrole, zaměřené na požární prevenci, bezpečnost a ochranu zdraví při práci

V  V Praze dne 6. prosince 2006

Při kontrole objektů fakulty Sokolovská 83 a Malostranské nám. 25, provedené ve dnech 9. a 10. listopadu 2006 komisí bezpečnosti práce a požární ochrany, za účasti svazové inspektorky Vysokoškolského odborového svazu pí Bc. Heleny Bartákové, byly zjištěny níže uvedené závady.

Ukládám vedoucím pracovišť MFF, aby v rozsahu své působnosti zajistili odstranění zjištěných závad v daných termínech a o výsledku mi podali písemnou zprávu prostřednictvím referenta požární ochrany a bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci p. Leoše Hájka.

I.

Závady v objektu Sokolovská 83


Správce objektu zajistí:
- Odstranění starých žebříků.
T: 29. 12. 2006
- Připevnění a přemístění hasicího přístroje k místnosti č. K 380 chodba.
T: 29. 12. 2006
- Připevnění a přemístění hasicího přístroje k místnosti č. K 240 chodba.
T: 29. 12. 2006
- Odstranění skříně, která brání na chodbě ve 2 patře přístupu k el. rozvaděči.
T: 29. 12. 2006
- Doplnit u požárního vodovodu plomby.
T: 29. 12. 2006
- Označit českým názvem požární tlačítko v knihovně.
T: 29. 12. 2006
- Označit dveře v knihovně tabulkou únikový východ.
T: 29. 12. 2006
- Odstranit materiál v rozvodně el. proudu a uklidit.
T: 29. 12. 2006
- Označit tabulkou únikový východ u tělocvičny.
T: 29. 12. 2006

KDM - vedoucí pracoviště zajistí:
- Povolení k používání el. přímotopu podle pokynu tajemníka č. 1/2006.
T: 29. 12. 2006

KA - vedoucí pracoviště provede:
- Školení zaměstnanců z požární ochrany a bezpečnosti při práci.
T: 29. 12. 2006

KNM - vedoucí pracoviště provede:
- Školení zaměstnanců z požární ochrany a bezpečnosti při práci.
T: 29. 12. 2006

MÚUK - ředitel pracoviště provede:
- Školení pro nové zaměstnance z požární ochrany a bezpečnosti při práci.
T: 29. 12. 2006

REPRO - vedoucí pracoviště provede:
- Školení zaměstnanců z požární ochrany a bezpečnosti při práci.
T: 29. 12. 2006

II.

Závady v objektu Malostranské nám. 25


Správce objektu zajistí:
- Připevnění hasicího přístroje v kuchyni - Profesní dům.
T: 29. 12. 2006
- Revizi a opravu nouzového osvětlení na chodbách.
T: 29. 12. 2006
- Dokončení opravy EPS.
T: 29. 12. 2006.

III.

Upozornění pro všechna pracoviště

Pokyn děkana č. 1/2006 ukládá vybavit pracoviště lékárničkou první pomoci a v případě potřeby doplnit její obsah. T: průběžně.

Vybavení lékárniček je doporučeno příkazem děkana č. 1/2004.

IV.

Závěrečná ustanovení

Závady uvedené ve zprávě svazové inspektorky bezpečnosti práce byly zařazeny do harmonogramu odstranění závad. Termíny pro odstranění závad byly projednány s doc. RNDr. Lubomírem Přechem, Dr., zástupcem základní organizace Vysokoškolského odborového svazu při MFF.

Tento příkaz je platný a účinný ode dne jeho podpisu děkanem. Kontrolou tohoto příkazu je pověřen jeho navrhovatel.

Navrhovatel: Leoš Hájek, referent BOZP a PO

Schválil:

prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
děkan fakulty