Neplatí od 22. 7. 2011.

Příkaz děkana 1/2010

Rozpočtové provizorium

I. Rozsah platnosti

V souladu s Pravidly hospodaření UK vyhlašuji toto rozpočtové provizorium, které je závazné pro všechny pracovníky pověřené správou dílčích rozpočtů hlavní činnosti MFF a dále pro pracovníky, zodpovědné za doplňkovou činnost.

Omezení se nevztahuje na čerpání účelových prostředků, které je samostatně upraveno smlouvou s poskytovatelem.

II. Omezení čerpání prostředků

  1. Standardně budou čerpány mzdové prostředky kryté existujícími pracovními smlouvami. Výjimky nezbytné pro zajištění pedagogické a vědecké činnosti fakulty povoluje na základě individuálního projednání děkan.
  2. Měsíční čerpání mzdových prostředků nesmí přesáhnout jednu dvanáctinu rozpočtu mzdových prostředků pracoviště v roce 2009 (u doplňkové činnosti jednu dvanáctinu mzdových nákladů vynaložených v roce 2009). O výjimkách rozhoduje děkan fakulty.
  3. Budou vyplácena přiznaná stipendia doktorandů a studentů.
  4. Rozsah vyplácených účelových stipendií stanoví proděkan pro studijní záležitosti.
  5. Měsíční limit pro čerpání provozních prostředků stanovuji na jednu patnáctinu hodnoty rozpočtu provozních prostředků pracoviště v roce 2009 (u doplňkové činnosti jedné patnáctiny vynaložených provozních prostředků v roce 2009).
  6. Opodstatněné výjimky pro čerpání provozních prostředků povoluje na základě individuálního projednání tajemník fakulty.

III. Účinnost a kontrola

Příkaz nabývá účinnosti dnem 6. ledna 2010 a pozbude platnosti dnem schválení řádného rozpočtu pro rok 2010 akademickým senátem MFF.

Za kontrolu dodržování tohoto příkazu odpovídá tajemník fakulty.

Navrhovatelé: Ing. Dana Lanková
Zásady byly schváleny dne: 1. 1. 2010,
vydány dne: 6. 1. 2010.

Schválil:

prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
děkan