Neplatí od 1. 4. 2009, viz Příkaz děkana 2/2009.

Příkaz děkana 1/2007

Kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a kontrola požární ochrany

V souladu se zákonem o požární ochraně č. 67/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a pokynu kvestora UK v Praze se ukládá v roce 2007 provést kontrolu požární prevence a kontrolu bezpečnosti práce na MFF.

K tomuto účelu ustanovuji komisi ve složení:

předseda:
prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
členové:
Ivo Linx, odborně způsobilá osoba v požární ochraně
Leoš Hájek, referent BOZP a PO
Pavel Thér, energetik
Ing. Bohumil Kurka.

Kontroly se zúčastní požární preventisté:

 • Ivan Trnka (katedrový objekt a posluchárny)
 • Eduard Vaněček (býv. vývojové dílny - VD)
 • Jiří Šlechta (tzv. těžké laboratoře - TL)
 • Ing. Bohumil Kurka (Ke Karlovu 3)
 • Ing. Jaromír Buriánek (Ke Karlovu 5)
 • Ladislav David (Sokolovská 83)
 • RNDr. Jan Hric, CSc. (Malostranské nám. 25).

Kontrola bude provedena v následujících termínech:


14. 5. od 9.00 hod. - objekt poslucháren, katedrový objekt a objekt skladů v areálu Troja
15. 5. od 9.00 hod. - objekty VD, TL, Kryogenní pavilon v areálu Troja
7. 6. od 9.00 hod. - Ke Karlovu 3
8. 6. od 9.00 hod. - Ke Karlovu 5
11. 10. od 9.00 hod. - Sokolovská 83
12. 10. od 9.00 hod. - Malostranské nám. 25

Pro provedení kontroly vedoucí pracovišť a správa budov:

 • zajistí přístup do všech prostor pracovišť a budov,
 • soustředí u sekretářek tyto materiály:
  • záznamy o školení zaměstnanců z požární ochrany,
  • záznamové listy BOZP o poučení a přezkoušení pracovníků,
  • záznamy o provedených zkouškách na RA pracovištích,
  • záznamy o preventivních lékařských prohlídkách,
  • záznamy o provedené revizi a kontrole elektrických spotřebičů podle pokynu tajemníka č. 1/2006.

Nájemci umožní komisi vstup do pronajatých prostor pro provedení požární kontroly.

Navrhovatel: Leoš Hájek, referent PO a BOZP

Příkaz byl schválen dne: 11. dubna 2007

Vydán dne: 11. dubna 2007

Schválil:

 prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
děkan MFF UK