Neplatí od 22. 7. 2011.

Příkaz děkana 1/2006

Rozpočtové provizorium

V Praze dne 2. ledna 2006
Čj. 1/TP/MFF

Do doby schválení rozpočtu akademickým senátem MFF vyhlašuji pro počátek roku 2006, tj. s účinností od 1. ledna 2006, rozpočtové provizorium spočívající v těchto zásadách:

  1. Standardně budou čerpány mzdové prostředky kryté existujícími pracovními smlouvami. Výjimky nezbytné pro zajištění pedagogické a vědecké činnosti fakulty povoluje na základě individuálního projednání děkan.
  2. Měsíční limit čerpání mzdových prostředků nesmí přesáhnout jednu dvanáctinu rozpočtu mzdových prostředků přidělených pracovišti v roce 2005. Toto ustanovení se netýká čerpání mzdových prostředků výzkumných záměrů a dalších dlouhodobých projektů.
  3. Budou vyplácena přiznaná stipendia doktorandů a studentů.
  4. Rozsah vyplácených účelových stipendií stanoví proděkan pro studijní záležitosti.
  5. Měsíční limit čerpání provozních prostředků je stanoven na jednu patnáctinu rozpočtu provozních prostředků pracoviště v roce 2005. Toto ustanovení se opět netýká čerpání provozních prostředků výzkumných záměrů a dalších dlouhodobých projektů. Nezbytné výjimky povoluje na základě individuálního projednání tajemník fakulty.

 prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
děkan MFF UK